/
/

Frågor och svar om statsbidrag för kunskapssatsning för baspersonal i äldre- och funktionshindersomsorgen

  • Ämne: Statsbidrag för kunskapssatsning för baspersonal i äldre- och funktionshindersomsorgen

Innehåll


Vilket belopp gäller för min kommun 2016?

Beloppen per kommun framgår av bilagan till regeringens beslut den 28 januari 2016.

Varför ska vi lämna faktureringsuppgifter på rekvisitionsblanketten?

Kommunerna ska betala tillbaka stimulansmedel som inte har förbrukats inom given tid, eller som inte har använts enligt villkoren. Efter redovisningsfristen för 2016 års medel kommer Socialstyrelsen att bedöma redovisningarnas innehåll och vid behov begära in kompletteringar. Om det skulle bli aktuellt med återbetalning avser Socialstyrelsen att fakturera beloppet i september 2017. För att undvika en separat insamling av faktureringsuppgifterna efterfrågar vi dem redan i rekvisitionsblanketten.

Vad menas med referens-id på rekvisitionsblanketten?

Fältet avser en referens hos mottagaren, dvs. hur Socialstyrelsen ska märka fakturan om det skulle bli aktuellt med återbetalning av medel. Kommunens ekonomifunktion kan ha vissa sifferkoder eller dylikt för att återbetalningen ska kunna identifieras.

Vad innebär behörig företrädare?

Rekvisitionen av stimulansmedlen ska undertecknas av behörig företrädare för kommunen. Behörig företrädare kan till exempel vara nämndens ordförande eller en förvaltningschef med delegation. Kommunen avgör själv om frågan om att rekvirera ska avgöras av ansvarig nämnd eller annan i enlighet med beslutad delegationsordning.

Vilka krav kommer att ställas på redovisningen?

Socialstyrelsen avser att tillhandahålla ett redovisningsformulär i oktober 2016. Redovisningen kan exempelvis komma att omfatta vilka slags insatser som har genomförts, hur många som har deltagit i insatser (t.ex. hur många som påbörjat resp. avslutat insatser inom ramen för bidragsåret 2016), fördelningen mellan insatser inom äldre- respektive funktionshindersområdet och fördelningen mellan insatser för baspersonal respektive handläggare. Insatserna måste inte nödvändigtvis leda till betyg eller studiepoäng. Det kan vara lämpligt att lokalt spara dokumentation om insatserna till dess att hanteringen av ev. återbetalningar är klar, dvs. preliminärt september 2017.

Vad händer efter 2016?

Regeringens kunskapssatsning är tillfällig och pågår under 2016.

Får vi använda stimulansmedlen för vikariekostnader?

Socialstyrelsen uppfattar att medlen i första hand är avsedda att finansiera utbildningsplatser eller motsvarande tjänster som ett tillskott till arbetsgivarnas egna, löpande insatser för att se till att personalen har rätt kompetens för sina arbetsuppgifter. Utifrån förutsättningarna i detta uppdrag gör Socialstyrelsen tolkningen att högst 25 procent av det rekvirerade beloppet vid behov kan vara rimligt att få använda för andra kostnader än utbildningsplatser eller motsvarande tjänster som är direkt kopplade till de kompetenshöjande och kompetensutvecklande insatser som finansieras med stimulansmedlen. Dessa andra kostnader kan vara t.ex. för vikarier, kurslitteratur eller resor till och från utbildning.

Får vi använda stimulansmedlen för lönekostnader?

Nej, Socialstyrelsen uppfattar inte att statsbidraget är avsett att finansiera löner eller andra personalkostnader för personal som deltar i kunskapssatsningen.

Får vi använda stimulansmedlen för andra utbildningsinsatser än de som Socialstyrelsen rekommenderar?

Ja, enligt regeringsbeslutet om kunskapssatsningen får kommunerna avvika från Socialstyrelsens rekommendationer om kompetens förutsatt att avvikelserna ryms inom regeringens syfte med kunskapssatsningen och motiveras vid redovisningen av medlen.

Får vi använda stimulansmedlen för utbildningsinsatser som fortsätter efter 2016?

Socialstyrelsen tolkar regeringsbeslutet på så sätt att kunskapssatsningen är ettårig och att medlen endast får användas under 2016. Om kommunen ser behov av att upphandla en utbildning som fortsätter efter bidragsåret kan stimulansmedlen utgöra ett tillskott under 2016, men de insatser som ligger efter 2016 behöver finansieras på annat sätt.

Får vi använda stimulansmedlen för andra yrkesgrupper än de utpekade?

Socialstyrelsen uppfattar att baspersonal i regeringsbeslutet främst avser funktioner såsom vårdbiträden och undersköterskor. Men enligt regeringsbeslutet kan även ”… verksamheter direkt riktade till målgruppen” omfattas. Myndigheten gör tolkningen att det kan vara yrkesgrupper med strategisk kunskap av betydelse för baspersonalens arbete, t.ex. dietister, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, logopeder eller sjuksköterskor med behov av kompetensutveckling inom exempelvis geriatrik, vardagsrehabilitering, mat och måltid eller andra äldrerelaterade ämnen eller ämnen som berör personal som arbetar med personer med funktionshinder. Exempelvis sjuksköterskor kan även inkluderas mot bakgrund av hemsjukvård (18 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763))