/
/

Frågor och svar statsbidrag bemanning social- och ungdomsvård

  • Ämne: Statsbidrag bemanning social- och ungdomsvård

Hur får vi tag på rekvisitionsblanketten?

Socialstyrelsen har under vecka 2 2017 mejlat ut rekvisitionsblanketter till 2016 års kontaktpersoner och registrator i varje kommun.

Om ni saknar rekvisitionsblanketten kan den laddas ner här eller kontakta statsbidragsenheten via Socialstyrelsens växel 075-247 30 00.

Vilket belopp gäller för min kommun 2017?

Beloppen per kommun framgår av dokumentet Fördelningsnyckel 2017.

Vad innebär behörig företrädare?

Rekvisitionen och återrapporteringen av stimulansmedlen ska undertecknas av behörig företrädare för kommunen. Behörig företrädare kan till exempel vara nämndens ordförande eller en förvaltningschef med delegation. Kommunen avgör själv om frågan om att rekvirera ska avgöras av ansvarig nämnd eller annan i enlighet med beslutad delegationsordning.

Vilka yrkesgrupper får stimulansmedlen användas till?

Nej, det framgår av regeringsbeslutet 2016-06-22 att stimulansmedlen bara får användas till personalkostnader för att stärka bemanningen inom den sociala barn- och ungdomsvården och får endast användas för följande ändamål:

  • att öka antalet socialsekreterare
  • att öka antalet arbetsledare
  • att öka antalet administratörer för att frigöra tid för socialsekreterare eller arbetsledare i deras arbete med myndighetsutövning.

Kommunerna får avgöra hur medlen ska disponeras mellan ovan angivna ändamål. Medlen får dock inte användas till att finansiera inhyrda tjänster via bemanningsföretag. Syftet ska vara att bygga upp stabilitet och kontinuitet i den ordinarie verksamheten.

Får vi använda medlen för administrationskostnader?

Nej, det framgår av regeringsbeslutet 2016-06-22 att stimulansmedlen bara får användas till personalkostnader för att stärka bemanningen inom den sociala barn- och ungdomsvården och får endast användas för följande ändamål:

  • att öka antalet socialsekreterare
  • att öka antalet arbetsledare
  • att öka antalet administratörer för att frigöra tid för socialsekreterare eller arbetsledare i deras arbete med myndighetsutövning.

Får vi använda stimulansmedlen för vikarier?

Stimulansmedlen är avsedda för att stärka bemanningen inom den sociala barn- och ungdomsvården.

Stimulansmedlen får användas för vikariekostnader om det innebär att frånvarande personal som med ordinarie budget inte hade kunnat ersättas med vikarier, faktiskt kan ersättas på grund av det tillskott som stimulansmedlen utgör.

Får vi använda statsbidraget för befintlig personal?

Stimulansmedlen är avsedda för att stärka bemanningen i den sociala barn- och ungdomsvården. Syftet med statsbidraget är att förbättra förutsättningarna och underlätta för socialtjänstens myndighetsutövande verksamhet inom den sociala barn- och ungdomsvården.
Om en befintlig anställning var planerad att upphöra men på grund av stimulansmedlen kan förnyas kan det räknas som en ökning.

Måste vi anställa ytterligare nya personer 2017?

Nej, anställningar som gjordes med 2016 års stimulansmedel får ni fortsätta att finansiera med de medel som aviserats för satsningen 2017–2019.

Hur mycket beräknas lön för en socionom/socialsekreterare kosta?

När det gäller kostnader för personal så är det ni i kommunerna som själva får avgöra vad en personal kostar och hur medlen ska disponeras mellan nedan angivna ändamål:

  • att öka antalet socialsekreterare
  • att öka antalet arbetsledare
  • att öka antalet administratörer för att frigöra tid för socialsekreterare eller arbetsledare i deras arbete med myndighetsutövning.

Vad ingår i lönekostnaden?

Med lönekostnad avses den totala kostnaden, det vill säga lön, lagstadgade arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar och avtalspensioner. Rådgör gärna med kommunens personalfunktion eller motsvarande hur de beräknar kostnaden.

Får vi använda konsulter för inköp av enstaka utredningar av enmansföretag där en ensam socialsekreterare säljer sina tjänster till kommunen?

Nej, när det gäller stimulanssatsningen för stärkt bemanning inom social barn- och ungdomsvård så får medlen inte användas till att finansiera inhyrda tjänster via bemanningsföretag under år 2017–2019. Syftet ska då vara att bygga upp stabilitet och kontinuitet i den ordinarie verksamheten. Till bemanningsföretag räknas även konsulter i egen regi, exempelvis en socionom/socialsekreterare som bedriver enskild näringsverksamhet eller bolag i någon form och som säljer tjänster i form av utredningsuppdrag till kommunen.

Kommunerna får i övrigt avgöra hur medlen ska disponeras mellan att öka antalet socialsekreterare, arbetsledare, administratörer eller arbetsledare i deras arbete med myndighetsutövning.

Vilka krav ställs på redovisningen?

Varje kommun som rekvirerade stimulansmedlen 2016 har per mejl fått en unik länk till ett webbformulär för redovisningen. Stimulansmedlen för 2016 ska redovisas senast den 3 februari 2017.

Redovisningen av 2017 års medel kommer i huvudsak att innehålla frågor om satsningen och hur kommunerna har använt stimulansmedlen. Social-styrelsen avser att senast i december tillhandahålla ett frågeformulär för detta. Redovisningen ska ha inkommit till Socialstyrelsen senast den 6 februari 2018.

När kommer 2018 års medel?

Regeringens stimulanssatsning för att stärka bemanningen inom den myndighetsutövande delen av socialtjänstens sociala barn- och ungdomsvård pågår under åren 2016–2019. För att betala ut 2018 års medel förutsätts dels ett riksdagsbeslut om att avsätta medel, dels ett uppdrag från regeringen till Socialstyrelsen att fördela medlen. Det brukar komma som beslut från regeringen i Socialstyrelsens regleringsbrev under december månad. Socialstyrelsen utgår från att uppdraget inkommer före årsskiftet 2017/2018, så att nya medel kan rekvireras i början av 2018.