/
/

Frågor och svar om Screeningprogram – tjock- och ändtarmscancer

  • Ämne: Screeningprogram – tjock- och ändtarmscancer

Innehåll


När kommer hälso- och sjukvården börja screena för tjock- och ändtarmscancer?

Socialstyrelsen rekommenderar nu att hälso- och sjukvården bör erbjuda screening för tjock- och ändtarmscancer och det är upp till varje landsting att bestämma om och när de vill starta ett screeningprogram. Under 2014 kommer dock en studie som jämför två olika screeningmetoder för tjock- och ändtarmscancer att påbörjas i nästan alla landsting. Det innebär att de kompetenser och resurser som krävs för ett fullskaligt program stegvis kommer att byggas upp.

Hur ser det ut i andra länder?

EU rekommenderar sedan tidigare att screening för tjock- och ändtarmscancer genomförs. I många europeiska länder har screeningprogrammet redan införts, eller så pågår studier om screening av tjock- och ändtarmscancer.

Är rekommendationen slutgiltig?

Rekommendationen är en slutversion. En remissversion publicerades i juni 2013 varefter vi till och med september 2013 tog emot synpunkter på rekommendationen och underlaget. Inkomna synpunkter har beaktats och föranlett ett antal förtydliganden men slutsatserna från remissversionen kvarstår.

Kan screeningprogrammet bidra till att den totala dödligheten minskar i den del av befolkningen som bjuds in?

För att rekommendera ett screeningprogram räcker det att det minskar dödligheten eller insjuknandet i den sjukdom eller det hälsotillstånd som programmet avser. Eftersom de flesta sjukdomar eller hälsotillstånd endast utgör en liten del av den totala dödligheten så är det inte rimligt att förvänta sig en påverkan på den. I första hand kan programmet därför endast påverka den sjukdom eller hälsotillstånd som det gäller.