/
/

Frågor och svar om Screeningprogram – prostatacancer

  • Ämne: Screeningprogram – prostatacancer

Innehåll


Varför avråder Socialstyrelsen från screening för prostatacancer med PSA-prov?

För varje liv som räddas så drabbas betydligt fler av bestående biverkningar av behandlingen. Många av de män som drabbas av biverkningar skulle aldrig ha märkt av sin prostatacancer, eftersom cancern utvecklas mycket långsamt och därför inte behöver behandlas. Det innebär att upptäckten och behandlingen görs i onödan. Socialstyrelsen bedömer därför att riskerna överväger hälsovinsterna.

Innebär rekommendationen att Socialstyrelsen avråder från PSA-prov i allmänhet?

Nej, rekommendationen handlar endast om screening med PSA-prov till hela befolkningen. Socialstyrelsen rekommenderar i de nationella riktlinjerna för prostatacancervård att män som är oroliga för prostatacancer bör erbjudas möjlighet till PSA-prov. En förutsättning är dock att de först får ta del av strukturerad information som beskriver både för- och nackdelar med provtagningen, till exempel genom Socialstyrelsens broschyr om PSA-prov.

Vad gör Socialstyrelsen för att utveckla forskningen på området i syfte att hitta bättre testmetoder?

Socialstyrelsen bedriver inte någon egen forskning men följer resultaten av den forskning som pågår. Om det utvecklas en testmetod som bättre särskiljer behandlingskrävande prostatacancer från prostatacancer som inte kräver behandling, så kan frågan om screening bedömas på nytt.

Hur ser det ut i andra länder?

Inget land i EU rekommenderar screening för prostatacancer på grund av att riskerna överväger hälsovinsterna.

Är rekommendationen slutgiltig?

Rekommendationen är en slutversion. En remissversion publicerades i juni 2013 varefter vi fram till och med september 2013 tog emot synpunkter på rekommendationen och underlaget. Inkomna synpunkter har beaktats och slutsatserna från remissversionen kvarstår.

Ny bedömning av screening för prostatacancer har startat

Sedan denna bedömning gjordes år 2014 har nya forskningsresultat publicerats. Därför har screening för prostatacancer blivit aktuellt för ny bedömning. Läs mer om den nya bedömningen Prostatacancer, screening med PSA-prov kompletterat med annat diagnostiskt test.