/
/

Frågor och svar om revideringen av föreskriften som reglerar läkares ST-utbildning, SOSFS 2008:17

  • Ämne: Revideringen av föreskriften som reglerar läkares ST-utbildning, SOSFS 2008:17

Här publicerar vi löpande svar på vanliga frågor om föreskriftsarbetet.

Innehåll


Varför har datumet för ikraftträdandet skjutits upp?

Vid årsskiftet fick Socialstyrelsen ansvar för att utveckla arbetet med SK-kurser samt ett antal regeringsuppdrag om lärande, utbildningsmetoder och läkemedelskompetens. Socialstyrelsen menar att det är rimligt att synkronisera utvecklingen av kursverksamheten, utvecklingsarbetet kring lärandemetoder och läkemedelskompetens med de krav på kurser och utbildningsmetoder som myndigheten ställer i föreskriften. För att detta ska vara möjligt har vi bedömt att föreskriftsprojektet behöver mer tid och resurser, något vi nu arbetar med.

När kommer de nya reviderade föreskrifterna att träda i kraft?

De nya reviderade föreskrifterna träder i kraft våren 2015.

Kommer det att finnas övergångsregler?

Socialstyrelsen är väl medveten om att sjukvården behöver tid på sig för att ställa om organisation och utbildningsverksamhet när ett nytt regelverk träder i kraft. Det kommer därför att finns en övergångsperiod för nya och gamla bestämmelser i samband med att de reviderade föreskrifterna införs, och under denna tid kommer det att finnas övergångsregler.

Gäller fortfarande översynsrapporten från 2011/12 som utgångspunkt vid revideringen?

Ja, grunden för revideringen är den översyn av specialistindelningen som gjordes under 2011/12. Inriktningen för själva indelningen av specialiteter är fortfarande densamma. Regleringen av specialistindelningen sker dock alltid i föreskrift.

Hur kommer professionen att involveras i det fortsatta arbetet?

Socialstyrelsen har i nära samarbete med professionen tagit fram underlag för nya målbeskrivningar. Vi har också efterfrågat synpunkter och förbättringsförslag på de generella delarna av föreskriften. Nu arbetar vi med att juridiskt se över föreskriften och målbeskrivningarna utifrån det insamlade materialet. Stort fokus ligger dessutom på att koppla samman de olika delarna i projektet. Innan föreskriften fastställs kommer ett förslag till den reviderade föreskriften att skickas ut på remiss samtidigt som alla involverade parter åter får möjlighet att komma med synpunkter. Se tidsaxeln för projektet längst ner på denna sida.

Jag vill specialisera mig inom urologi. Det är i nuläget en grenspecialitet, men förväntas bli en basspecialitet i de reviderade föreskrifterna. Kan jag lägga upp min ST för urologi som basspecialitet redan idag?

Nej, det är tyvärr inte möjligt. De nuvarande reglerna kring ST gäller tills de reviderade föreskrifterna träder i kraft. 

Kan man tillgodoräkna sig tidigare genomförd ST i de nya föreskrifterna?

Den som vill gå en specialiseringstjänstgöring enligt de föreskrifter som kommer att gälla fr.o.m. våren 2015 måste uppfylla de krav som fastställs i föreskriften. Vad en enskild person kan tillgodoräkna sig från tidigare genomförd specialiseringstjänstgöring (t.ex. påbörjad specialiseringstjänstgöring enligt SOSFS 2008:17 eller specialiseringstjänstgöring i annat land) kommer ansvarig verksamhetschef att behöva ta ställning till i varje enskilt fall, dvs. göra bedömningen av om kraven i de nya målbeskrivningarna är uppfyllda. Arbetet med att ta fram det nya regelverket pågår och det är därför inte möjligt att i dagsläget redogöra för vilka krav som kommer att ställas. Vi arbetar emellertid för att göra övergången mellan regelverken så smidig som möjligt.

 

Kontakt

Bitte Fritzson, enhetschef
075-247 35 56