/
/

Frågor och svar om rättssäker äldreomsorg – verkställighet

  • Ämne: Rättssäker äldreomsorg – verkställighet

Innehåll


När ska ett beslut om bistånd verkställas?

Biståndsbeslut som är fattade med stöd av 4 kap. 1 § socialtjänstlagen, SoL ska enligt 16 kap. 3 § SoL verkställas omedelbart. Det har ingen betydelse om beslutet överklagats eller inte.

Den tidsgräns om tre månader som gäller för bestämmelsen om rapporteringsskyldighet av ej verkställda beslut har ingenting att göra med om när beslut ska verkställas (Jfr 16 kap. 6 f § SoL). Det innebär att en kommun inte har tre månader på sig att verkställa ett beslut, utan beslut ska verkställas omedelbart.

Vem har ansvar för att ett beslut om bistånd verkställs?

Det är alltid den beslutade nämnden som har ansvaret för att den enskilde faktiskt får de insatser hand eller hon har beviljats. Detta ansvar gäller oavsett om det är nämnden själv, en annan nämnd eller en enskild verksamhet som verkställer beslutet (Prop. 2005/06:115 s. 118).

Kan den enskilde påverka när och hur hemtjänstinsatser ges?

Av 5 kap. 5 § SoL följer att den äldre personen så långt det är möjligt ska kunna välja när och hur beviljade hemtjänstinsatser ska genomföras. Det gäller såväl i ordinärt som i särskilt boende (Prop. 2009/10:116 s. 98).

Får den enskilde välja i vilket särskilt boende som han eller hon vill bo i?

Av 3 kap. 5 § socialtjänstlagen, SoL framgår att socialnämndens insatser för den enskilde ska utformas och genomföras tillsammans med den enskilde. Bestämmelsen är ett utryck för att den enskilde ska ha ett visst inflytande över hur en beslutad insats enligt 4 kap. 1 § SoL verkställs. Den enskilde har dock ingen oinskränkt rätt att få som han eller hon vill men den enskildes önskemål om boende ska så långt som möjligt respekteras. Det erbjudna boendet måste dock alltid tillgodose den enskildes behov samt tillförsäkra denne en skälig levnadsnivå.

Har den enskilde rätt att överklaga ett beslut om ändrad verkställighet om plats i särskilt boende?

Beslut om att flytta en enskild från ett särskilt boende till ett annat utgör i regel en fråga om en ändrad verkställighet av ett biståndsbeslut, det vill säga inte en omprövning av det ursprungliga beslutet. Rena verkställighetsbeslut anses i regel inte vara möjliga att överklaga.

I rättspraxis har det dock bedömts att vissa verkställighetsbeslut går att överklaga. Detta gäller för verkställighetsbeslut som innebär faktiska, självständiga och betydande konsekvenser för den som berörs av beslutet (jfr RÅ 2007 ref. 7). Ett verkställighetsbeslut som kan överklagas ska alltså innebära stora förändringar för den enskilde.

JO har konstaterat att ett beslut om ändrad verkställighet avseende bistånd i form av särskilt boende kan bli föremål för domstolsprövning. En sådan åtgärd kan inrymma moment som kan påverka den enskildes situation i flera hänseenden och därmed få sådana konsekvenser för den enskilde att han eller hon torde ha ett berättigat intresse att få åtgärden prövad av domstol (JO beslut den 30 december 2004, dnr 1838-2002). Även Högsta förvaltningsdomstolen har kommit till en liknande slutsats i ett ärende som rör nämndens beslut att flytta en person från ett särskilt boende till ett annat (HFD 2012 ref. 11).

Har nämnden en skyldighet att fatta ett formellt beslut om ändrad verkställighet om plats i särskilt boende?

Den dokumentationsskyldighet som det stadgas om i 11 kap. 5 § socialtjänstlagen, SoL, gäller även för verkställighetsbeslut. Beslut om att flytta en enskild från ett särskilt boende till ett annat ska därmed dokumenteras. JO har även framhållit att ett förordnande om ändrad verkställighet – som innebär att en enskild flyttas till ett nytt särskilt boende – ska uttryckas i ett formellt beslut. Om ett sådant beslut fattas får den enskilde också en möjlighet att överklaga verkställighetsbeslutet till domstol. Det är då upp till domstolen att ta ställning till om det aktuella verkställighetsbeslutet är överklagbart eller inte (JO beslut den 30 december, dnr 1838-2002).

Är ett beslut om plats om särskilt boende att anse som verkställt i och med att den enskilde tackar nej till den erbjudna platsen?

Om behovet av insats kvarstår kan ett beslut om särskilt boende inte anses vara verkställt i och med att den enskilde tackar nej till ett erbjudet boende. Beslutet anses verkställt när den enskilde tackat ja till den erbjudna bostaden och flyttat sig. Att den enskilde tackar nej till det erbjudna boendet kan bero på att boendet inte motsvarar den enskildes önskemål eller att det inte är anpassat till den enskildes behov. Att den enskilde tackat nej till det erbjudna boendet behöver därför inte innebära att förutsättningarna för biståndsbeslutet har ändrats. Om den enskildes behov kvarstår, kvarstår även beslutet som ej verkställt. Nämnden kan därmed inte återkalla det gynnande beslutet enbart av den anledningen att den enskilde tackar nej till ett erbjudet boende.

Det kan däremot vara möjligt att den enskilde tackar nej för att behov inte längre föreligger eller om behovet tillgodoses på annat sätt. I de fallen finns det möjlighet för nämnden att avsluta ärendet. Det bör då antecknas i den enskildes journal när och av vilka skäl insatsen har avslutats (jfr 6 kap. 3 § AR SOSFS 2006:5).

Är nämnden skyldig att tillhandahålla den enskilde en ny plats på ett särskilt boende om nämnden väljer att omvandla det ursprungliga särskilda boendet till en trygghetsbostad?

Kommunen är skyldig att erbjuda den enskilde en ny plats på ett särskilt boende vid en eventuell omvandling av ett särskilt boende till ett trygghetsboende. Kommunens beslut om att omvandla ett särskilt boende till en trygghetsbostad innebär inte att den enskildes biståndsbeslut om bostad i särskilt boende upphör att gälla. När beslutet om omvandling ska genomföras är kommunen därför skyldig att säkerställa fortsatt verkställighet av biståndsbeslutet för den enskilde. Om kommunen inte gör det, så har den ändrat ett så kallat gynnande förvaltningsbeslut, det vill säga beslutet om en beviljad biståndsinsats enligt 4 kap. 1 § SoL.

Mer information om detta finns i Socialstyrelsens meddelandeblad Kommunens ansvar för enskilda vid omvandling av särskilda boenden för äldre till trygghetsbostäder.