/
/

Frågor och svar om rättssäker äldreomsorg – utredning

  • Ämne: Rättssäker äldreomsorg – utredning

Hur lång tid får en utredning ta?

Socialtjänstlagen anger enbart att en utredning ska inledas men inte att den ska avslutas eller genomföras på ett visst sätt eller inom viss tid. Av 7 § förvaltningslagen, FL följer att en utredning ska genomföras ”så snabbt som möjligt” utan att säkerheten eftersätts. Att en utredning ska genomföras skyndsamt får alltså inte medföra att kraven på objektivitet, opartiskhet och allsidighet åsidosätts. Vad som menas med ”så snabbt så möjligt” kan inte anges generellt utan måste bli en bedömning i varje enskilt ärende. I vissa ärenden kan det innebära att ett beslut behöver fattas redan samma dag som ärendet aktualiseras. Exempel på ett sådant ärende kan vara att pröva behovet av hemtjänst till en äldre person som återvänt till sitt hem efter ett en sjukhusvistelse.

Läs mer om hur lång tid en utredning får ta i Socialstyrelsens handbok Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten.

Får så kallad ”förenklad utredning” eller ”förenklad handläggning” tillämpas inom ramen för socialtjänstlagen?

Uttrycken ”förenklad utredning” eller ”förenklad handläggning” finns vare sig i socialtjänstlagstiftningen eller i någon annan lagstiftning. Det går därmed inte generellt att säga om en viss modell för detta är förenlig med eller uppfyller de krav som finns i lagar, förordningar och föreskrifter. Det avgörande är om de olika moment som ingår i handläggningen tillgodoser de krav som bland annat finns i:

  • socialtjänstlagen
  • förvaltningslagen
  • Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2006:5) om dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS.

Mer information om ”förenklad utredning” eller ”förenklad handläggning” finns i Socialstyrelsens meddelandeblad Handläggning av ärenden om hemtjänstinsatser av servicekaraktär.

Gäller skyldigheten att utreda den enskildes behov även när ansökan ”bara” avser hemtjänstinsatser av servicekaraktär, som till exempel städ, tvätt, inköp eller andra former av enklare hushållsgöromål?

Skyldigheten att göra en individuell behovsprövning gäller för samtliga insatser som den enskilde ansöker om enligt socialtjänstlagen, SoL oavsett karaktär. Detta förutsätter att en utredning av den enskildes behov och resurser genomförs innan något bistånd kan beviljas med stöd av 4 kap. 1 § SoL. Att en utredning ska göras för samtliga insatser innebär dock inte att alla utredningar måste eller ska genomföras på samma sätt. Den så kallade officialprincipen, som reglerar myndigheters utredningsskyldighet, innebär att en utredning inte ska göras mer omfattande än vad som är motiverat av omständigheterna i ett ärende eller en viss typ av ärenden.

Närmare information om utredningar som gäller för den här typen av insatser finns i Socialstyrelsens meddelandeblad Handläggning av ärenden om hemtjänstinsatser av servicekaraktär

Är det tillåtet att ge bistånd enligt socialtjänstlagen med enbart ålder som grund?

Bestämmelsen i 4 kap. 1 § socialtjänstlagen, SoL medger inte att bistånd beviljas med enbart ålder som grund. Hjälp och stöd enligt 4 kap. 1 § SoL förutsätter att det finns individuella behov hos den sökande som behöver tillgodoses och som inte kan tillgodoses av den sökande själv eller på något annat sätt. Det betyder att beslut om bistånd ska föregås av och bygga på en individuell behovsprövning av den enskildes behov av insatser.

Detta betyder bland annat att det inte är möjligt för en kommun, att med stöd av socialtjänstlagen, exempelvis tillhandahålla olika typer av servicetjänster till samtliga invånare som fyllt 75 år.

Mer information i ämnet finns i Socialstyrelsens meddelandeblad Handläggning av ärenden om hemtjänstinsatser av servicekaraktär.