/
/

Frågor och svar om rättssäker äldreomsorg – beslut

  • Ämne: Rättssäker äldreomsorg – beslut

Innehåll


Finns det några insatser inom äldreomsorgen som kan ges utan några beslut?

En ansökan om insatser enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen, SoL ska alltid leda till ett beslut, oavsett vilka insatser som den enskilde har ansökt om. Individuellt anpassade insatser som till exempel plats på särskilt boende eller korttidsboende, hemtjänst eller trygghetslarm förutsätter en individuell behovsprövning och att nämnden fattar beslut om insatserna i enlighet med 4 kap. 1 § SoL. Det är av stor vikt för den enskildes situation och rättssäkerhet att beslut alltid fattas i biståndsärenden. Om den enskilde ska kunna överklaga ett avslagsbeslut förutsätter det att han eller hon har fått ett beslut. Att beslut fattas är också viktigt för den som ska verkställa insatserna. Beslutet utgör ett underlag för vilka insatser som ska genomföras. 

Vilka uppgifter ska finnas med i ett beslut för att den enskilde ska veta vilka insatser som har beviljats?

Dokumentationen av ett beslut ska innehålla uppgifter om vad som har beslutats. För att det inte ska råda någon tvekan om vad nämnden har beslutat i ett biståndsärende är det viktigt att det av beslutet framgår:

  • vad ansökan gäller,
  • om beslutet innebär bifall, delvis bifall, delvis avslag eller avslag på ansökan,
  • enligt vilket lagrum beslutet fattats och
  • eventuella förbehåll inklusive tidsbegränsning.

Hur detaljerat behöver ett beslut vara?

Det finns inga regler i socialtjänstlagen som fastställer hur detaljerat ett beslut ska vara. JO har i flera ärenden (se till exempel JO beslut 6 april 2000, dnr 699-1999 och JO 2004/05 s. 291) betonat vikten av att det tydligt framgår vad som har beslutats. Av beslutet bör det alltid framgå vad biståndsinsatsen innebär i praktiken, det vill säga en närmare beskrivning av vad insatserna innebär för den enskilde.

Beslutet ska vara så tydligt utformat så att den enskilde förstår vilken rätt till hjälp han eller hon har beviljats. Men beslutet behöver också utformas så att viss flexibilitet lämnas till verkställigheten av beslutet. Detta på grund av att den äldres omvårdnadsbehov kan variera med korta mellanrum. Att beslutet ska ge utrymme för viss flexibilitet kan till exempel betyda att man i beslutet inte anger vilken tidpunkt eller vilken dag i veckan som en insats ska verkställas. Detta betyder dock inte att ett beslut inte kan innehålla närmare information om hur frekvent eller mellan vilka intervaller som en insats ska ges.

Är nämnden skyldiga att i ett beslut om plats i särskilt boende ange vilket boende som beslutet avser?

Socialnämnden har i regel ingen skyldighet att i beslutet ange specifikt vilket boende som beslutet avser. Det är först när beslutet ska verkställas som det bestäms var den enskilde ska få sin bostad. Det erbjudna boendet måste dock tillgodose den enskildes behov samt tillförsäkra denne en skälig levnadsnivå.