/
/

Frågor och svar om rättssäker äldreomsorg – ansökan

  • Ämne: Rättssäker äldreomsorg – ansökan

Innehåll


Vem kan ansöka om insatser?

Ansöka om hjälp enligt socialtjänstlagen, SoL, kan bara den enskilde själv göra eller en legal ställföreträdare. Om till exempel anhöriga, hälso- och sjukvården eller någon annan, påtalar ett hjälpbehov ska det leda till att den enskilde själv tillfrågas om han eller hon vill ansöka om insatser (jfr 11 kap. 1 § SoL). Om den enskilde inte önskar någon hjälp kan en utredning av den enskildes behov av insatser inte inledas.

Läs mer i Socialstyrelsens handbok Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten (2015). 

Kan god man eller förvaltare ansöka om insatser för sin huvudmans räkning?

En god man kan inte ansöka om insatser enligt socialtjänstlagen utan sin huvudmans samtycke. Den person som fått en god man behåller sin rättshandlingsförmåga. God man fungerar som ett biträde och ska fungera som ett stöd för sin huvudman.

En förvaltare har mandat att självständigt föra sin huvudmans talan och kan också ingå avtal för sin huvudmans räkning. Förvaltare har dock ingen befogenhet att ansöka om insatser enligt socialtjänstlagen mot den enskildes vilja.

Kan närstående ansöka om insatser för sina anhörigas räkning?

Anhöriga och närstående har inte rätt att ansöka om insatser för den enskildes räkning. Anhöriga och närstående har inte några rättsliga befogenheter att agera som ställföreträdare för en enskild. De kan dock fungera som stöd och hjälp vid en ansökan och under utredningstiden. Den enskilde kan utse en anhörig eller närstående till sitt ombud genom en fullmakt. 

Vilka insatser kan man ansöka om?

När det gäller rätten till bistånd finns det inga begränsningar i 4 kap. 1 § socialtjänstlagen, SoL om vad den enskilde kan ansöka om. Det finns således inga begränsningar för vilka behov eller typer av insatser som kan komma i fråga. Oavsett vilket bistånd som den enskilde söker ska rätten till bistånd prövas enligt 4 kap. 1 § SoL.

Läs mer om vad man kan ansöka om i Socialstyrelsens handbok: Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten (pdf).

Kan kommunala riktlinjer begränsa vad den enskilde får ansöka om?

Det finns inga rättsliga möjligheter att begränsa vad den enskilde får ansöka om genom kommunala riktlinjer. Den enskilde har alltid rätt att ansöka om andra typer av insatser eller insatser i annan omfattning än de som ingår i kommunens riktlinjer och få dessa individuellt behovsprövade. Därför är det viktigt att socialnämnden informerar den enskilde om att han eller hon alltid har den här rätten.