/
/

Frågor och svar om rättssäker äldreomsorg – ändring av gynnade förvaltningsbeslut

  • Ämne: Rättssäker äldreomsorg – ändring av gynnade förvaltningsbeslut

Vad är ett så kallat gynnande förvaltningsbeslut?

Inom förvaltningsrätten talas det om så kallade gynnande förvaltningsbeslut. Det är ett beslut som ger en enskild någon form av förmån. Samtliga insatser som ges med stöd av 4 kap. 1 § socialtjänstlagen, SoL är således gynnande beslut. Beslut om plats i särskilt boende eller korttidsboende, hemtjänst eller trygghetslarm är alla exempel gynnande förvaltningsbeslut.

Får ett gynnande förvaltningsbeslut ändras?

Av hänsyn till den enskildes trygghet och behov av att kunna inrätta sig efter ett fattat beslut kan gynnande förvaltningsbeslut som huvudregel inte ändras eller återkallas. Det innebär att beslut om exempelvis plats i särskilt boende och hemtjänst, i regel inte kan ändras eller återkallas.

När får ett gynnande förvaltningsbeslut ändras?

Huvudregeln är att gynnande förvaltningsbeslut inte får ändras eller återkallas. Undantag från huvudregeln har dock gjorts för vissa specifika situationer. Återkallelse av gynnande beslut får bland annat göras:

  • om beslutet har försetts med förbehåll om återkallelse
  • om tvingande säkerhetskäl föreligger
  • om ett beslut har fattats med ledning av vilseledande uppgifter som den enskilde har lämnat.

Mer information om möjligheten att ändra gynnade förvaltningsbeslut finns i Socialstyrelsens handbok Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

Kan en insats som tidigare varit biståndsbedömd omprövas och istället ges med stöd av lagen om vissa kommunala befogenheterv(befogenhetslagen)?

Om en insats beviljats med stöd av 4 kap. 1 § socialtjänstlagen, SoL är det ett gynnande beslut som enligt huvudregeln inte kan ändras till den enskildes nackdel eller återkallas. Det innebär att insatsen inte kan omprövas och istället ges med stöd av befogenhetslagen, oavsett om den enskilde ges samma insatser som han eller hon ursprungligen beviljats enligt socialtjänstlagen. Även om ett tidsbegränsat beslut om hemtjänstinsatser har löpt ut och nämnden istället vill ge insatserna med stöd av befogenhetslagen har den enskilde alltid rätt att begära att insatserna ska prövas och ges med stöd av socialtjänstlagen (prop. 2005/06:115). Befogenhetslagen inskränker inte de skyldigheter som en kommun har enligt socialtjänstlagen (1 kap. 4 § befogenhetslagen).

I Socialstyrelsen meddelandeblad Hemtjänst, hushållstjänster och servicetjänster utan behovsprövning finns information om skillnader mellan hemtjänst enligt socialtjänstlagen och servicetjänster enligt befogenhetslagen. 

Finns det någon möjlighet att ta bort ett trygghetslarm från en person som ”ständigt” larmar och på så sätt hindrar andra från att nå fram när de larmar?

Om nämnden beviljat den enskilde ett trygghetslarm är det ett gynnande beslut som enligt huvudregeln inte kan ändras till den enskildes nackdel eller återkallas. Det innebär att trygghetslarm i regel inte kan fråntas den enskilde, även om larmet inte används på ett ”bra” sätt.

Om ett gynnande beslut skulle kunna ändras på grund av att någon av undantagsbestämmelserna är tillämpliga är det fråga om myndighetsutövning. Det innebär att det enbart är den beslutande nämnden som kan fatta ett sådant beslut och inte utföraren som verkställer beslutet.