/
/

Frågor och svar om Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende

  • Ämne: Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende

Innehåll


I nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende rekommenderar Socialstyrelsen att personer som är beroende av opioidanalgetika bör få hjälp att trappa ned användandet. Om det inte fungerar rekommenderar Socialstyrelsen att vården bör erbjuda dessa personer läkemedelsassisterad behandling. Vad innebär läkemedelsassisterad behandling i det här fallet?

Läkemedelsassisterad behandling innebär att patienterna behandlas med buprenorfin-naloxon och får psykosocial behandling en eller flera gånger i veckan. Det framgår av den vetenskapliga studie som riktlinjernas rekommendation bygger på.

Vilka är riskerna vid beroende av opioidanalgetika?

Personer som är beroende av opioidanalgetika har en ökad risk för försämrad livskvalitet, låg social funktion, psykisk sjuklighet och förtida död. Tillgången till läkemedlen är ofta ojämn, vilket kan innebära svåra abstinensbesvär och risk för överdoser. Besök och intag inom akutsjukvården blir ofta nödvändiga. För många finns också en smärtproblematik, som försämrar möjligheten att lyckas bli drogfri.

Vad är nyttan med läkemedelsassisterad behandling?

Studier visar att fler personer blir drogfria vid läkemedelsassisterad behandling än vid nedtrappning. Buprenorfin minskar abstinensbesvär och sug, och blockerar euforiserande effekter av andra opioider. Läkemedelsassisterad behandling kan alltså minska risken för abstinensbesvär och överdoser, och förbättra patienternas livskvalitet och förmåga att fungera i det vardagliga livet.

Bör alla med ett opiodanalgetikaberoende erbjudas läkemedelsassisterad behandling?

Nej. Rekommendationen innebär inte att alla personer som är beroende av opioidanalgetika bör erbjudas läkemedelsassisterad behandling. Gruppen som är beroende av opioidanalgetika är sannolikt mer varierande när det gäller risk för sjuklighet och dödlighet, grad av beroende och social situation, jämfört med personer som är beroende av heroin, och balansen mellan nyttan och risken av läkemedelsassisterad behandling varierar inom gruppen.

Vem som blir aktuell för behandling bestäms av vilken nytta respektive risk som behandlingen innebär för den enskilda patienten.