/
/

Frågor och svar om Nationella riktlinjer för lungcancervård

  • Ämne: Nationella riktlinjer för lungcancervård

Innehåll


Varför innehåller nationella riktlinjer för lungcancervård så få rekommendationer?

Nationella riktlinjer för lungcancervård är inte ett heltäckande vårdprogram utan har fokuserat på områden där det finns praxisskillnader eller kontroversiella områden inom lungcancervården.

Riktlinjerna tar tydligt upp de områden där de förväntas ha stort genomslag. Standardbehandlingar har utelämnats och därför inte rangordnats. Socialstyrelsen förutsätter att dessa standardbehandlingar tas upp i regionala och nationella vårdprogram för att täcka in hela lungcancervården i Sverige.

Varför tar riktlinjerna inte upp rökning?

Rökning är en mycket starkt bidragande orsak till lungcancer. Upp till nittio procent av de drabbade är eller har varit rökare. I de nationella riktlinjerna för lungcancervård finns dock inga rekommendationer om vilka metoder som är effektiva för att få personer att sluta röka. Det beror på att Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder har utvärderat vilka åtgärder som är effektiva för rökavvänjning.

Varför tar riktlinjerna inte upp mer om palliativ vård?

Eftersom lungcancer är en vanlig och mycket allvarlig sjukdom så är behovet av väl fungerande palliativ vård stort. Socialstyrelsen tar i riktlinjerna för lungcancer enbart upp lungcancerspecifika palliativa åtgärder. För generella palliativa åtgärder hänvisar Socialstyrelsen till rekommendationerna i Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård.

Vad har hänt sedan publiceringen av den preliminära versionen av Nationella riktlinjer för lungcancervård?

Efter publiceringen av den preliminära versionen av riktlinjerna har tre nya rekommendationer på läkemedelsområdet tillkommit: underhållsbehandling med pemetrexed och erlotinib samt första linjens behandling med gefitinib.

Två rekommendationer som rör strategier för att ta bort lymfkörtlarna vid kirurgi – dissektion eller sampling – har utgått. Rekommendationerna ifrågasattes vid regionala seminarier och i synpunkterna från regionerna eftersom dissektion inte praktiseras i Sverige idag och inte anses vara en kontroversiell fråga. Detta tillsammans med att det vetenskapliga underlaget är svagt gör att Socialstyrelsen väljer att inte lämna några rekommendationer på området.

Ytterligare en nyhet sedan den preliminära versionen av riktlinjerna är att Socialstyrelsen har valt att publicera målnivåer för ett urval av indikatorerna, där data har kunnat hämtas från Socialstyrelsens cancerregister och i Nationellt lungcancerregister. Målnivåerna bygger på en statistisk modell och är ett pilotförsök och ett diskussionsunderlag för kommande uppföljningar.

I den slutliga versionen av riktlinjerna har även regionernas konsekvensbeskrivningar kompletterat kapitlet om ekonomiska och organisatoriska konsekvenser.