/
/

Frågor och svar om ändringar i SOSFS 1995:4 – Legitimerade optikers arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården

  • Ämne: Legitimerade optikers arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården – ändringar i SOSFS 1995:4

Hur förhåller sig en legitimerad optikers tillhandahållande av kontaktlinser till reglerna om den legitimerade hälso- och sjukvårdspersonalens skyldighet att agera enligt vetenskap och beprövad erfarenhet? Kan en legitimerad optiker ställas till ansvar till följd av att han eller hon tillhandahållit kontaktlinser till en kontaktlinsanvändare utan att kontrollera giltig ordination och användaren sedan får ögonskador till följd av kontaktlinsanvändningen? 

Införandet av patientsäkerhetslagen (2010:659) innebär att tillhandahållandet av kontaktlinser inte längre är förbehållet hälso- och sjukvårdspersonal. Utprovningen av kontaktlinser är dock fortfarande förbehållen hälso- och sjukvårdspersonal. Förbudet för en legitimerad optiker att tillhandahålla kontaktlinser utan att kontrollera att receptet inte är äldre än tolv månader (för användare över åtta år) har med anledning av lagändringen tagits bort från Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 1995:4. Detta innebär att det inte finns något lagstadgat krav på att en legitimerad optiker måste kontrollera att kontaktlinsbäraren har en giltig ordination före ett tillhandahållande av kontaktlinser. Dock måste en legitimerad optiker alltid agera i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Att arbeta inom ett legitimerat yrke innebär vissa skyldigheter. Den som tillhör hälso- och sjukvårdpersonalen ska bl.a. enligt 6 kap. 1 § patientsäkerhetslagen ”utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet”. En legitimation är ett uttryck för att yrkesutövaren står under samhällets tillsyn och har godkänts för yrkesverksamhet på sitt område. Legitimationens huvudfunktion är att vara en garanti för att innehavaren har en viss kunskapsnivå och vissa kvalifikationer. Detta får som konsekvens att en legitimerad optiker alltid måste agera utifrån att han eller hon är legitimerad. En legitimerad optikers tillhandahållande av kontaktlinser innebär alltid ett utövande av hälso- och sjukvård och det är därmed inte möjligt för en legitimerad optiker att tillhandahålla kontaktlinser utanför sitt yrkesansvar. En legitimerad optiker har därför att göra en bedömning av om det aktuella tillhandahållandet kan ske enligt vetenskap och beprövad erfarenhet.
En legitimerad optiker står enligt patientsäkerhetslagen under tillsyn av Socialstyrelsen. I Socialstyrelsens uppdrag ingår att granska att hälso- och sjukvårdspersonalen uppfyller gällande lagar och föreskrifter. Om det visar sig att en legitimerad optiker har tillhandahållit kontaktlinser i strid med exempelvis hälso- och sjukvårdslagens krav om god vård eller patientsäkerhetslagens krav på vetenskap och beprövad erfarenhet kan han eller hon bli föremål för någon av de påföljder som finns i patientsäkerhetslagen, såsom beslut om prövotid och återkallelse av legitimation.

Är en legitimerad optiker skyldig att journalföra samtliga tillhandahållanden av kontaktlinser? 

Ja, enligt patientdatalagen (2008:355) är den som har en legitimation skyldig att föra patientjournal vid vård av patient. Patientjournalen ska innehålla de uppgifter som behövs för en god och säker vård. Väsentliga uppgifter om vidtagna och planerade åtgärder samt uppgifter om ordinationer av t.ex. läkemedel och olika behandlingar ska journalföras.
I 3 kap. 6 § Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2008:1  anges att verksamhetschefen ska ansvara för att medicintekniska produkter som har förskrivits, utlämnats eller tillförts patient kan spåras. I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:40) om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården finns bestämmelser om journalföring och behandling av personuppgifter.

I 7 § SOSFS 1995:4 om legitimerade optikers skyldigheter, anges att optiker är skyldiga att informera om skötsel och handhavande vid tillhandahållande av kontaktlinser. Vad gäller efter införandet av patientsäkerhetslagen?

Svaret innebär en kombination av:

1. skyldigheten att enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) bedriva en hälso- och sjukvård som uppfyller kraven på en god vård och

2. reglerna i Socialstyrelsens föreskrifter om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården, SOSFS 2008:1.

Enligt SOSFS 2008:1 ska den som förskriver och utlämnar en medicinteknisk produkt identifiera patientens behov och ansvara för att produkten motsvarar dennes behov.
I samma föreskrift finns även en skyldighet att informera användaren om hur produkten ska användas och de åtgärder som ska vidtas i enlighet med tillverkarens säkerhetsföreskrifter.
En legitimerad optiker är därför skyldig att informera användaren om kontaktlinsernas bruksanvisning och att han eller hon kan behöva använda glasögon som komplement.