/
/

Frågor och svar om läkemedelsföreskriften

  • Ämne: Läkemedelsföreskrift

Innehåll


Varför behövs det en ny föreskrift om läkemedelshantering?

Målet med föreskriften är att stärka patientsäkerheten och att färre patienter ska drabbas av läkemedelsrelaterade skador. Hälso- och sjukvården har genomgått stora förändringar under de senaste 15 åren. Bland annat har gränsen mellan öppen och sluten vård har alltmer suddats ut och digitaliseringen av hälso- och sjukvården har tagit stora steg framåt. Därför behöver de nuvarande föreskrifterna behöver uppdateras och anpassas efter de förutsättningar som råder i dag.

I vilka verksamheter gäller läkemedelsföreskriften?

Föreskriften ska tillämpas i all hälso- och sjukvård och tandvård.

Vilka yrkesgrupper är behöriga att delegera iordningställande och administrering eller överlämnande av läkemedel till någon annan?

Sjuksköterskor, läkare och tandläkare är behöriga att delegera.

Varför ändras regelverket så att det nu är samma regler för delegering i öppen och sluten vård?

Skillnaden mellan öppen och sluten vård har minskat. Den kommunala hälso- och sjukvården blir allt mer avancerad och behandlar allt sjukare patienter. Vård som tidigare bara kunde ges på sjukhus sker i dag hemma hos patienten och i öppenvården. Målet med den nya föreskriften är att den ska stödja hälso- och sjukvården i arbetet för en säker läkemedelshantering i all vårdverksamhet. I de nya föreskrifterna förtydligas vårdgivarens ansvar, öppen- och slutenvården får gemensamma regler och kraven på kunskap och uppföljning höjs, 

Hur ska vårdgivaren säkerställa att delegeringen sker på ett säkert sätt?

Vårdgivaren ska fastställa rutiner för ordination och hantering av läkemedel i verksamheten. Vårdgivaren måste i sina rutiner beskriva i vilka situationer och under vilka förutsättningar som det är förenligt med en god och säker vård att delegera iordningställande och administrering eller överlämnande av läkemedel i verksamheten. Av rutinerna ska det också framgå vilken kompetens och kunskap som krävs för den som genom delegering får i uppgift att iordningställa och administrera eller överlämna läkemedel.

Vad innebär de skärpta kunskapskraven för att få hantera läkemedel efter en delegering?

Den som ska iordningställa och administrera eller överlämna läkemedel genom delegering ska ha dokumenterade kunskaper om hantering av läkemedel och de risker som är förenade med hanteringen. Detta krav ska ses som en miniminivå. Den kompetens och kunskap som krävs varierar beroende på vilken verksamhet och läkemedelsbehandling som är aktuell.

Vad är verksamhetschefens ansvar för att delegering sker på ett säkert sätt?

Verksamhetschefen, och inom den kommunala hälso- och sjukvården den medicinska ansvariga sjuksköterskan, ska ansvara för att besluten om delegering är förenliga med en god och säker vård och att de omprövas i nödvändig omfattning.

Vad har den som ger en delegation för ansvar?

Den hälso- och sjukvårdspersonal som delegerar en arbetsuppgift till någon annan får endast göra detta när det är förenligt med en god och säker vård av patienten. Den som delegerar ansvarar även för att den som tar emot delegeringen har förutsättningar för att fullgöra uppgiften

Vad har den som får en delegation för ansvar?

Den som tar emot en delegering har ansvar för att endast ta emot delgeringar av sådana arbetsuppgifter som han eller hon har tillräcklig kunskap och erfarenhet att utföra.

Är det nu fritt fram för delegering av alla läkemedel i alla verksamheter?

Nej. Vårdgivarna måste ta fram tydliga rutiner för när det är patientsäkert (i vilka situationer och under vilka förutsättningar som det är förenligt med en god och säker vård) att delegera. Inom varje verksamhet där man vill delegera iordningställande och administrering eller överlämna läkemedel måste vårdgivaren tydligt ange när, hur och till vilka som det ska vara möjligt att delegera. Den enskilda yrkesutövaren som delegerar ska kunna känna sig trygg i sin bedömning och har alltid rätt utifrån sitt yrkesansvar att inte delegera en arbetsuppgift om det inte är förenligt med en god och säker vård..

Vilka förändringar och nyheter innebär de nya föreskrifterna?

  •  De nya föreskrifterna innehåller bl.a. krav på att den som ordinerar alltid ska göra en lämplighetsbedömning utifrån patientens behov innan han eller hon ordinerar läkemedlet.
  • När läkemedel ska ordineras till barn ställs särskilda krav på säkerheten. För att kunna utgår från barnets behov vid ordination av läkemedel behövs barnspecifika beslutsstöd.
  • Den som ordinerar läkemedel ska även säkerställa att läkemedelsordinationen följs upp. Det innebär bland annat att sätta en tidpunkt för när uppföljning ska göras för att ta ställning till om behandlingen ska fortsätta eller avslutas.
  • En ny bestämmelse i föreskriften är att  sjuksköterskor ges möjlighet att i vissa situationer justera doseringen i en läkemedelsordination där doseringen är beroende av en patients individuella mål- eller mätvärden. Hur, när och vem som får göra en dosjustering ska finnas dokumenterat i vårdgivarens rutiner för ordination och hantering av läkemedel i verksamheten.
  • Vårdgivaren måste säkerställa att den som iordningställer och administrerar eller överlämnat läkemedel alltid ska ha tillgång till information om läkemedelsordinationen.
  • Föreskriften innehåller utökade krav på vad som ska kontrolleras vid iordningställande, administrering och överlämnande av läkemedel.  

Vad händer framöver?

Föreskriften träder i kraft den 1 januari 2018. Fram till dess ska Socialstyrelsen med hjälp av representanter från hälso- och sjukvården ta fram en handbok om föreskriften. Tanken är att många av de frågor som kommit fram i remissvaren ska kunna besvaras i handboken som också kommer att innehålla förklarande exempel.

Under 2017 kommer Socialstyrelsen informera om föreskrifterna i olika forum, bl.a. planeras flera semiarierdagar i olika delar av landet.
Socialstyrelsen kommer att följa upp hur tillämpningen av föreskriften fungerar i vården redan efter 1 år. Uppföljning kan t.ex. göras genom att titta på vårdgivarnas rutiner för att se hur reglerna i föreskriften har implementerats.