/
/

Frågor och svar om läkarnas ST enligt SOSFS 2008:17 – utbildningsprogram

  • Ämne: Läkarnas ST enligt SOSFS 2008:17 – utbildningsprogram

Innehåll


Borde min hemklinik och min sidoutbildande klinik komma överens om vilka delmål som sidoutbildningen ska uppfylla, innan jag påbörjar min sidoutbildning?

Verksamhetschefen ansvarar för att upprätta och fastställa ett individuellt utbildningsprogram i enlighet med målbeskrivningens krav, i samråd med dig och din handledare.

Det är alltså ett krav att upprätta ett utbildningsprogram. Men hur verksamheterna gör praktiskt, exempelvis när det gäller sidoutbildningar, reglerar Socialstyrelsen inte i detalj. Det viktiga är att du uppfyller dina delmål med rätt lärandemetoder, bland annat genom ”tjänstgöring vid enhet där sådan verksamhet bedrivs”.

Specialitetsföreningen för respektive specialitet ska ta eller har tagit fram egna rekommendationer om hur föreskrifterna bör tillämpas inom den egna specialiteten. Här kan det finnas rekommendationer om hur verksamheterna bör upprätta ett utbildningsprogram, men det är alltså inget som Socialstyrelsen reglerar.

Har Socialstyrelsen några riktlinjer för hur ett ST-kontrakt ska se ut?

Nej. Det är inget som Socialstyrelsen reglerar. Däremot har specialitetsföreningarna rekommendationer för hur man kan lägga upp ST med den nya målbeskrivningen som grund. Där kan det också finnas tips på hur ett ST-kontrakt kan utformas.