/
/

Frågor och svar om läkarnas ST enligt SOSFS 2008:17 – tjänstgöring utanför ST

  • Ämne: Läkarnas ST enligt SOSFS 2008:17 – tjänstgöring utanför ST

Innehåll


Får jag tillgodoräkna mig min föräldraledighet i min ST?

Nej. Du får tillgodoräkna dig semester och jourkompensationer, men inga andra typer av ledighet.

Kan jag tillgodoräkna mig sjukskrivning i min ST?

I princip inte. Men huvudsyftet med den nya målbeskrivningen att ST-utbildningen är målstyrd och inte tidsstyrd, utöver kravet på minst 5 års tjänstgöring. Det innebär att om verksamhetschefen och handledaren anser att du uppfyllt delmålen efter minst 5 års tjänstgöring, kan någon sjukdag av och till sannolikt inte förändra det.

Finns det gränser för hur stor del av heltid som jag måste tjänstgöra för att få tillgodoräkna mig tiden inom ramen för ST? Jag arbetar deltid, 40 procent och tjänstgör två dagar per vecka. Räcker det?

Det finns ingen formell gräns, utan Socialstyrelsen prövar tjänstgöringstiden i varje enskilt fall.

Socialstyrelsen gör alltså en samlad bedömning av tjänstgöringens omfattning och när den pågått. Men en huvudförutsättning är alltid att din verksamhetschef och handledare har intygat att du uppfyllt målbeskrivningen. Däremot har Socialstyrelsen inga synpunkter på om vårdgivaren har strängare regler för att godkänna din tjänstgöring.

Jag har påbörjat min ST på en klinik men valt att byta till en annan. Kan jag ändå tillgodoräkna mig den tid jag gjort på den första kliniken?

Det är din verksamhetschef och din handledare som intygar att du uppnått specialistkompetens. Alltså är det din nuvarande verksamhetschefs och handledares ansvar att bedöma om de anser att du kan tillgodoräkna dig din tidigare ST-tid. Det är sedan intyget från din verksamhetschef och din handledare som ligger till grund för Socialstyrelsens beslut att utfärda bevis om specialistkompetens.

Jag är legitimerad före den 1 juli 2006 som ST-läkare i handkirurgi. Jag vill fullfölja min ST enligt den gamla målbeskrivningen, och genomför samtidigt en tilläggsutbildning inom akutsjukvård enligt den nya föreskriften om ST. Kan jag få problem i framtiden på grund av att jag har akutsjukvård som tillägg till handkirurgi enligt den gamla specialitetsindelningen?

Nej. Om du fick legitimation före den 1 juli 2006 ska du ha specialistkompetens i en specialitet som tillhör bland annat de opererande specialiteterna, för att kunna uppnå specialistkompetens i akutsjukvård. Dit hör handkirurgi.

Du kan alltså lägga till akutsjukvård till specialistkompetens i handkirurgi, även om handkirurgin är enligt den gamla specialitetsindelningen.  

Om jag tar ut jourkompensation i pengar, kan jag ändå räkna om den till tid som jag kan tillgodoräkna mig i tjänstgöringen? Om jag inte tar ut jourkompensation i ledighet kan min snittarbetstid överstiga 40 timmar per vecka, och till exempel bli 45 timmar. Om jag räknar om tiden till motsvarande jourkompensationsledighet och sedan inkluderar den tiden i min ST, skulle det innebära att jag kan göra min ST på kortare tid än 5 år (men alltså med lika många arbetstimmar)?

Under din pågående ST kan du räkna in jourkompensationstiden i ST-tiden. Men om du tar ut jourkompensationen i pengar kan du inte räkna om den till tid.

Tanken med att kompensera jourarbete med ledighet är att du ska få tillräcklig vila och tid för återhämtning. Det betyder att du inte ska kunna fullgöra din ST på kortare tid än 5 kalenderår genom jour- eller övertidsarbete. Det gäller även om det inte finns möjlighet att ta ut jourkompensation i tid på en viss klinik.