/
/

Frågor och svar om läkarnas ST enligt SOSFS 2008:17 – skriftligt individuellt arbete

  • Ämne: Läkarnas ST enligt SOSFS 2008:17 – skriftligt individuellt arbete

Innehåll


Hur omfattande ska mitt individuella skriftliga arbete vara för att det ska godkännas? Vem reglerar det?

Socialstyrelsen har inte reglerat det skriftliga individuella arbetet. Däremot har specialitetsföreningarna tagit fram eller ska ta fram egna rekommendationer om hur föreskrifterna bör tillämpas inom den egna specialiteten. Där kan det finnas rekommendationer om arbetets omfattning.

Enligt målbeskrivningen ska det skriftliga individuella arbetet vara utfört enligt vetenskapliga principer och uppfylla målet genom ”förmåga till ett vetenskapligt syn- och förhållningssätt”.

Socialstyrelsen har inte heller några specifika krav på arbetets ämne eller omfattning. Det bör ha en grundläggande vetenskaplig form men i övrigt är det i första hand upp till din handledare och verksamhetschef att avgöra vad som krävs för att du ska uppnå det aktuella delmålet. Du kan också redovisa ett arbete som du skrivit före din ST – om din verksamhetschef och handledare godkänner det.

Handledaren för det vetenskapliga arbetet fyller i och signerar Socialstyrelsens intyg. Handledaren ska ha specialistkompetens inom det område som arbetet avser, och ha genomgått handledarutbildning. Däremot ställer föreskriften inga krav på att handledaren måste ha någon särskild vetenskaplig examen. Du kan läsa mer om vad man bör tänka på när man fyller i intyg om skriftligt individuellt arbete på sidan Läkare.

Jag har tidigare skrivit ett vetenskapligt arbete tillsammans med en annan kollega. Kan jag tillgodoräkna mig det som ett skriftligt individuellt arbete?

Det är i första hand upp till din huvudhandledare att avgöra vad som krävs för att uppfylla det aktuella delmålet. Om huvudhandledaren anser att du kan tillgodoräkna dig det så är det viktigt att det framgår på intyget vilken arbetsinsats som du har utfört.

Får jag tillgodoräkna mig ett skriftligt individuellt arbete även om jag utfört arbetet före min ST?

Du kan redovisa arbeten som du har skrivit före din ST om verksamhetschefen och handledaren godkänner arbetet. Det är i första hand deras ansvar att bedöma att du uppnår målet.

Kan jag göra mitt skriftliga individuella arbete inom ett inte rent medicinskt ämne, exempelvis ett verksamhetsutvecklingsprojekt?

Ja, under förutsättning att det uppfyller delmålet att ha ”förmåga till ett medicinskt vetenskapligt syn- och förhållningssätt”. Socialstyrelsen har inte några specifika krav på ämnet för arbetet. Kravet på lärandemetoden är ”ett skriftligt individuellt arbete under handledning enligt vetenskapliga principer”.

Jag är studierektor i psykiatri och har uppfattat att handledaren för det skriftliga individuella arbetet måste vara specialist i psykiatri och handledarutbildad, men inte nödvändigtvis disputerad. Stämmer det?

Huvudhandledaren ska ha specialistkompetens i den avsedda specialiteten och ha genomgått handledarutbildning. Av målbeskrivningen framgår att ST-läkaren ska ha en så kallad aktuell handledare utsedd för varje tjänstöring och annan lärandemetod som kräver uppföljning i form av intyg (men för kurs utfärdar kursledaren intyg).

Den aktuella handledaren för det skriftliga individuella arbetet ska vara en specialistläkare. Läkarens specialistkompetens ska motsvara det kompetensområde som arbetet avser, och hon eller han ska ansvara för ST-läkarens professionella utveckling under den angivna lärandeperioden eller metoden för lärande (titta i målbeskrivningens första del för att läsa ordförklaringar). Det är alltså inte så att den aktuella handledaren i den situation du beskriver måste vara specialist i psykiatri, utan kravet innebär att handledaren är specialist inom ett relevant kompetensområde.

Efter att Socialstyrelsen har diskuterat och förankrat kraven med bland annat representanter för professionen, har myndigheten beslutat att kräva att samtliga handledare för ST ska vara specialistkompetenta. Däremot kräver Socialstyrelsen inte att den aktuella handledaren för delmål 19 (att ha förmåga till ett medicinskt vetenskapligt syn- och förhållningssätt) har någon särskild vetenskaplig examen, bland annat eftersom det inte är genomförbart i dagsläget. Det är ändå både önskvärt och lämpligt men ingår inte som ett krav.

Vem äger det skriftliga individuella arbetet som ST-läkaren gör under sin tjänstgöring – författaren eller arbetsgivaren?

Socialstyrelsen bedömer att ett individuellt arbete som leder fram till en vetenskaplig publikation också ska behandlas utifrån vedertagna principer för vetenskapliga arbeten, till exempel när det gäller publicering och vem som äger materialet. Men det är lämpligt att författaren och arbetsgivaren kommer överens om vem som äger materialet innan man påbörjar arbetet.