/
/

Frågor och svar om läkarnas ST enligt SOSFS 2008:17 – övrigt

  • Ämne: Läkarnas ST enligt SOSFS 2008:17 – övrigt

Innehåll


Är det ett krav att jag ska göra sidotjänstgöring? Vilken typ av tjänstgöring krävs i så fall och under hur lång tid ska den pågå?

Socialstyrelsen kräver att du ska uppnå delmålen, vilket handledare och verksamhetschef ska intyga. Om du behöver tjänstgöra på en annan klinik för att uppnå dina delmål, är svaret ja – då behöver du göra sidotjänstgöring.

Det är ditt ansvar som ST-läkare att stärka att du uppnått delmålen, till exempel genom ett intyg på att du tjänstgjort vid en viss klinik där du tillgodogjort dig delar av eller hela delmål. Socialstyrelsen anger inte i detalj var du kan lära dig delmål, men respektive specialitetsförening har tagit fram eller ska ta fram egna rekommendationer för hur du kan uppfylla målbeskrivningen i praktiken.

Kan jag följa både den gamla och den nya målbeskrivningen för handkirurgi?

Nej, du ska följa samma målbeskrivning under hela din specialiseringstjänstgöring. Däremot kan du delta i samma typ av utbildningsmoment som avser den nya målbeskrivningen om det är så kliniken har lagt upp det praktiskt. Det är inget som Socialstyrelsen reglerar eller har några synpunkter på.

I den gamla målbeskrivningen är det enbart din verksamhetschef som intygar att du uppnått specialistkompetens. I den nya är det både din verksamhetschef och din handledare som intygar att du uppnått specialistkompetens genom att du uppnått samtliga delmål i målbeskrivningen med angivna lärandemetoder. Dessutom ställs det i den nya föreskriften krav på att du som ST-läkare dokumenterar dina egna utbildningsmoment. 

Jag har specialistkompetens enligt ordningen från 1996 (SOSFS 1996:27) och ska nu söka om min andra specialistkompetens enligt ordningen från 2008 (SOSFS 2008:17). Kan jag tillgodoräkna mig tjänstgöring eller kurser som jag genomfört under min första ST-utbildning? Hur ska jag i så fall redovisa det?

Ja, i vissa fall kan du tillgodoräkna dig kurser och tjänstgöring som du genomfört enligt ordningen från 1996 i en ST-utbildning enligt ordningen från 2008. Det är i första hand upp till din ansvariga handledare och din verksamhetschef att avgöra vad och hur mycket av din tidigare ST-utbildning som du kan tillgodoräkna dig.

1996 års föreskrift 1996) skiljer sig från den nuvarande föreskriften från 2008 när det gäller själva innehållet i ST-utbildningens innehåll samt kraven på dokumentation och kontroll. Det gör att de båda föreskrifterna inte är helt kompatibla med varandra.

Eftersom du tidigare inte har prövats enligt ordningen från 2008 vill vi därför att din handledare specificerar vad du vill tillgodoräkna dig från din tidigare ST-utbildning. Det redovisar din handledare på Socialstyrelsens intyg om kurs respektive tjänstgöring. Din huvudhandledare ska skriva på intyget och ange vilken eller vilka delmål i målbeskrivningen som tjänstgöringen eller kursen avser.

Observera att en specialiseringstjänstgöring alltid ska bestå av minst fem års tjänstgöring under handledning motsvarande heltid efter svensk legitimation. Det ska framgå av tjänsteförteckningen.

Om du tidigare har fullgjort en svensk ST-utbildning kan du tillgodoräkna dig tid från den, men det måste du också ange i tjänsteförteckningen. Det ska framgå tydligt att din ST-utbildning har bestått av minst 60 månaders klinisk tjänstgöring. 

Jag har fått specialistkompetens enligt ordningen från 2008 (SOSFS 2008:17) och ska nu ansöka om en andra specialistkompetens enligt samma ordning. Måste jag redovisa de gemensamma delmålen på nytt?

Nej, om du tidigare har fått specialistkompetens enligt ordningen från 2008 så behöver du oftast inte redovisa de gemensamma delmålen på nytt.

Men det finns undantag. Om innehållet i delmålen är detsamma, men uppföljningskraven skiljer sig mellan de olika specialiteterna, behöver du genomföra den lärandemetod som saknas för det aktuella delmålet och bifoga Socialstyrelsens intyg för denna lärandemetod. Det kan till exempel vara om det inte fanns krav på kurs för ett delmål i din första specialitet, men det finns sådana krav i din andra specialitet.

Observera att en specialiseringstjänstgöring alltid ska bestå av minst fem års tjänstgöring under handledning motsvarande heltid efter svensk legitimation. Det ska framgå av tjänsteförteckningen.

Om du tidigare har fullgjort en svensk ST-utbildning kan du tillgodoräkna dig tid från den, men det måste du också ange i tjänsteförteckningen. Det ska framgå tydligt att din ST-utbildning har bestått av minst 60 månaders klinisk tjänstgöring.

Av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, SOSFS 2008:17, följer bland annat att vårdgivaren ska ge direktiv och se till att det finns dokumenterade rutiner så att ST kan genomföras och utvärderas regelbundet för att säkerställa en hög och jämn kvalitet. Vem ska göra det? Vem eller vilka är vårdgivare?

Begreppet vårdgivare används i föreskrifterna och allmänna råden med innebörden ”fysisk eller juridisk person som yrkesmässigt bedriver hälso- och sjukvård” (1 kap. 2 §).

En vårdgivare kan alltså vara till exempel en landsting, en region eller ett privat företag som yrkesmässigt bedriver hälso- och sjukvård, antingen på uppdrag av ett landsting eller i helt privat regi. Alla vårdgivare är skyldiga att följa Socialstyrelsens föreskrifter.

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska landstingen samverka med samhällsorgan, organisationer och privata vårdgivare när de planerar och utvecklar hälso- och sjukvården. Landstingen ska ha möjlighet att anställa lika många ST-läkare som det planerade framtida behovet av läkare med specialistkompetens i klinisk verksamhet. Det innebär alltså att landstingen är skyldiga att se till att läkare utbildar sig till specialister, oavsett om det sker i landstingens egen regi eller genom uppdrag åt en annan vårdgivare.

Det är viktigt att det finns avtal mellan landsting och privata vårdgivare som noggrant reglerar hur det ska gå till och vem som ska stå för kostnaderna – till exempel för tillgång till en studierektor och arbetet med att ta fram rutiner för genomförande av ST.

Socialstyrelsen anser att det lämpligt att varje landsting och region tar ett övergripande ansvar för att det för all offentligfinansierad vård finns gemensamma rutiner och tillgängliga studierektorer. Det är särskilt viktigt för att utbildningen ska vara likvärdig över hela landet.