Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Frågor och svar om läkarnas ST enligt SOSFS 2008:17 – kurser

  • Ämne: Läkarnas ST enligt SOSFS 2008:17 – kurser

Innehåll


Räcker det att en kurs uppfyller en del av ett delmål, om den kliniska tjänstgöringen sedan uppfyller samma delmål till sin helhet? Eller måste en kurs eller tjänstgöring ensamt uppfylla ett visst delmål?

Lärandemetoderna ska gemensamt leda till att delmålet uppfylls till sin helhet.

I det här fallet ska en kurs tillsammans med den kliniska tjänstgöringen och eventuella ytterligare angivna lärandemetoder som utgör föreskrift för delmålet leda till att delmålet uppfylls till sin helhet.

För lärandemetoden kurs ska ett delmål uppfyllas minst som del av delmål. Det skiljer sig mot lärandemetoden klinisk tjänstgöring där ett delmål ska uppfyllas till sin helhet. Det betyder att ett delmål för klinisk tjänstgöring som redovisas som del av delmål, måste intygas med minst två intyg om klinisk tjänstgöring som intygar del av delmål.  

Det finns ett undantag: när kurs är ensam lärandemetod och det finns ett krav på uppföljning, måste kursen uppfylla delmålet till sin helhet.

Vi har tillgång till kurser som vänder sig till både AT- och ST-läkare, till exempel akutmedicin eller ledarskap. Får de användas som lärandemetod för ett delmål, även om kursen är genomgången under AT?

Om handledaren och verksamhetschefen anser att kursen kan uppfylla ett eller flera delmål i målbeskrivningen går det att tillgodoräkna sig den.

Socialstyrelsen har inte några specifika krav på när man går kurserna. Kurser som kan anses relevanta för att uppnå ett delmål kan man alltså tillgodoräkna sig oavsett om man gått kursen före eller efter man fått sin legitimation. 

Måste jag bifoga ett intyg för varje genomgången kurs när jag ansöker om specialistkompetens?

Ja. Du ska redovisa varje kurs som du vill tillgodoräkna dig i din ST-utbildning på Socialstyrelsens intyg om kurs. Intyg om kurs finns att ladda ned på sidan Läkare.

Jag har gått kurser under tiden innan SOSFS 2008:17 började gälla. Måste jag söka upp gamla kursledare för att få ett intyg retroaktivt?

Ja, försök i möjligaste mån att få intyg om kurs retroaktivt. Om det inte går att få kursledarens signatur ska huvudhandledaren skriva på Socialstyrelsens kursintyg.

Inom min specialitet finns det 14 delmål som innehåller kurs som lärandemetod. Måste jag gå 14 olika kurser under min ST-utbildning?

Nej, det är inte säkert. Det beror på vilka kurser du går. En kurs kan avse flera delmål. Det beror på vad kursen innehåller. Det kan också finnas delmål som kan uppfyllas först efter att du gått flera olika kurser.

I delmål 19 står det i kurskravet att kursen ska vara på universitetsnivå. Är det för att kursen ska ha ett medicinskt och vetenskapligt syn- och förhållningssätt? Om inte, vilken nivå bör kursen vara på?

Kurs är i detta fall en lärandemetod till delmålet att ha förmåga till ett medicinskt vetenskapligt syn- och förhållningssätt. Kurs definieras som en ”lärarledd utbildning med en fastställd plan som ges under en avgränsad tidsperiod”.

Enligt Socialstyrelsens allmänna råd bör kurser vara kvalitetsgranskade, men Socialstyrelsen ställer inga andra krav på kurser och reglerar inte kursnivå.

Specialitetsföreningen för respektive specialitet ska ta eller har tagit fram egna rekommendationer om hur föreskrifterna bör tillämpas inom den egna specialiteten. Här kan det finnas rekommendationer om kursernas nivå eller omfattning, men det är alltså inget som Socialstyrelsen reglerar. Det är upp till din handledare och verksamhetschef att avgöra om en kurs kan uppfylla ett eller flera delmål i målbeskrivningen.

Får jag tillgodoräkna mig forskarkurser i min ST?

Om din handledare och verksamhetschef anser att kursen kan uppfylla ett eller flera delmål i målbeskrivningen kan du tillgodoräkna dig den. Då måste du redovisa den på Socialstyrelsens intyg om kurs.

Hur redovisar jag intyg från europeiska och internationella kurser?

Du ska redovisa europeiska och internationella kurser på Socialstyrelsens kursintyg. Din huvudhandledare ska skriva på Socialstyrelsens intyg och ange vilket eller vilka delmål i målbeskrivningen som kursen avser. Du ska också bifoga en vidimerad kopia av det kursintyg eller diplom som du fick från den utländska kursen.

Vad krävs för att jag ska kunna tillgodoräkna mig en utbildning som en kurs?

Kurser definieras i målbeskrivningen som en ”lärarledd utbildning med en fastställd plan som ges under en avgränsad tidsperiod”. En kurs kan uppfylla flera delmål samtidigt.

Det är i första hand upp till din handledare och verksamhetschef att avgöra vilka kurser du bör läsa för att uppfylla målbeskrivningens krav. Socialstyrelsen anger i allmänna råd att kurser bör vara kvalitetsgranskade men myndigheten ställer inte andra krav på kurser eller kursnivå. Därför finns det även möjlighet att anordna kurser internt.