/
/

Frågor och svar om läkarnas ST enligt SOSFS 2008:17 – handledning

  • Ämne: Läkarnas ST enligt SOSFS 2008:17 – handledning

Innehåll


Vilka krav ställer Socialstyrelsen på handledning för ST enligt SOSFS 2008:17?

Huvudregeln är att all ST ska ske under handledning. Handledaren ska ha specialistkompetens i den avsedda specialiteten och vara handledarutbildad. Handledarutbildningen bör innehålla handledning, pedagogik, kommunikation och etik.

ST-läkaren ska få regelbunden och så kontinuerlig handledning som möjligt, och den ska baseras på ST-läkarens individuella utbildningsprogram. Handledaren bör också stödja och vägleda ST-läkaren löpande och bedöma hennes eller hans kompetensutveckling. Den fortlöpande bedömningen av läkarens kompetensutveckling bör som huvudregel ske internt inom verksamheten.

Ställer Socialstyrelsen några krav på ackrediterad handledarutbildning?

Nej. Handledaren ska ha specialistkompetens i den avsedda specialiteten och ha genomgått en handledarutbildning som omfattar handledning, pedagogik, kommunikation och etik. Utöver det ställer Socialstyrelsen inga krav på handledarutbildningen.

Måste handledaren vara handledarutbildad när jag som ST-läkare tillträder min ST-tjänst?

Ja. Det gäller sedan den 1 september 2010.  

Kan handledare och ST-läkare gå samma handledarutbildning?

Ja. Kurs som lärandemetod för ST-läkarens delmål för handledning, inom kompetensområdet ledarskap, kan motsvara handledarutbildningen för handledare vid kliniken.

Vem godkänner en klinisk tjänstgöring som ingår i ST, om tjänstgöringen sker vid en extern enhet? Vi har en placering vid en enhet som inte hör till hemkliniken. Är det den aktuelle handledaren vid den enheten, eller huvudhandledaren på hemkliniken som skriver på mitt intyg för placeringen?

Den aktuella handledaren för den kliniska tjänstgöringen ska utfärda intyget. Intyget ska omfatta vilka delmål eller delar av delmål som tjänstgöringen utgör lärandemetod för, samt hur länge tjänstgöringen pågått och på vilken enhet.

All ST ska ske under handledning och handledaren ska vara handledarutbildad. Det innebär alltså att det ska finnas en utsedd handledare även för sidoutbildning, och den handledaren ska utfärdar intyg om klinisk tjänstgöring för det avsedda delmålet eller delmålen.

Vi har en ST-tjänst där ST-läkaren är placerad vid en enhet som för närvarande inte har någon specialistläkare på plats. ST-läkaren har handledning på distans av en specialistkompetent kollega. Går det att göra så även enligt föreskriften (SOSFS 2008:17)?

Nej, all ST ska ske under handledning. Handledaren ska ha specialistkompetens och vara handledarutbildad. I handledarens uppgifter ingår bland annat att kontinuerligt bedöma ST-läkarens professionella kompetensutveckling, och det går inte att göra på distans. Men i undantagsfall när det finns väldigt få specialister, kan den enda lösningen vara att läkare med avsedd specialistkompetens från ett närliggande landsting får stå för handledningen.

I föreskriften (SOSFS 2008:17, 3 kap. tjänstgöring och utbildningsprogram – allmänna råd) finns följande kriterier för utbildande enheter:

”Tillgången till läkare med relevant specialistkompetens och andra medarbetare hos verksamheter med specialiseringstjänstgöring bör motsvara behovet av nödvändiga handledar- och instruktörsinsatser (…). Verksamheter där specialiseringstjänstgöring bedrivs bör vara så allsidiga att kraven på kompetens i målbeskrivningen ska kunna uppnås. Det bör finnas lokaler och utrustning i den omfattning samt till den standard som krävs för att målbeskrivningens krav kan uppnås.”

Det är vårdgivarens ansvar att se till att specialistutbildningen håller en hög och jämn kvalitet.