/
/

Frågor och svar om läkarnas ST enligt SOSFS 2015:8

  • Ämne: Läkarnas ST enligt SOSFS 2015:8

Innehåll


Hur gör man om man har påbörjat en ST enligt äldre föreskrift och vill fortsätta enligt föreskriften från 2015?

Den som vill ansöka enligt det nya regelverket, SOSFS 2015:8, måste uppfylla samtliga krav i den nya målbeskrivningen. Verksamhetschef och handledare måste i varje enskilt fall bedöma vad den enskilda ST-läkaren kan få tillgodoräkna sig från sin tidigare ST.

En ansökan enligt SOSFS 2015:8 ska alltid göras på de SOSFS-intyg som tillhör den författningen. Den huvudansvarige handledaren ska skriva på intyget och ange vilken eller vilka delmål i den nya målbeskrivningen som utbildningsaktiviten avser. I och med detta överförs informationen i tidigare intyg till de intyg som hör till SOSFS 2015:8. De gamla intygen behöver inte skickas med i ansökan.

Vad som naturligtvis är mycket viktigt för den sökande i ansökningsprocessen är att ansvariga på verksamheten håller isär de två föreskrifterna både vad gäller intyg och innehåll. 
 

Jag kommer antagligen att få legitimation som läkare under hösten 2015. Kan jag välja om jag vill söka enligt föreskriften från 2008 (SOSFS 2008:17) eller måste jag gå enligt den nya föreskriften från 2015?

Om du får legitimation som läkare under hösten 2015 betyder detta att du ska söka enligt SOSFS 2015:8.

Övergångsbestämmelsen innebär att det är möjligt att fullfölja en påbörjad ST enligt nu gällande regelverk (SOSFS 2008:17) i sju år framåt för den läkare som fått legitimation i Sverige, eller motsvarande bevis om behörighet i annat EES-land, senast den 1 maj 2015. Ansökan om bevis om specialistkompetens enligt detta regelverk måste då ha inkommit till Socialstyrelsen senast den 30 april 2022. 
 

Jag är utbildad specialist från land utanför EU/EES och har precis fått svensk läkarlegitimation, hur gör jag för att få mitt specialistkompetensbevis erkänt i Sverige?

Enligt 6 kap 4 § SOSFS 2015:8 kan den läkare som har ett bevis om specialistkompetens från tredjeland efter att ha fullgjort minst tre års specialiseringstjänstgöring och därefter har tjänstgjort som specialist i en sådan omfattning att den sammanlagda tjänstgöringstiden inom specialiteten eller tiden för specialiseringstjänstgöring utgör minst fem år få ett bevis om specialistkompetens i motsvarande specialitet i Sverige.

Första steget är att få svensk läkarlegitimation. Därefter ska läkaren vända sig till ett sjukhus eller en annan vårdgivare för att ansöka om ST i samma specialitet som den man har från tredjeland. Han eller hon ska sedan genomföra minst ett års specialiseringstjänstgöring i Sverige efter att ha fått svensk legitimation. Under ST i Sverige ska verksamhetschef och huvudansvarig handledare kontrollera att tredjelandsspecialistens kompetens motsvarar den kompetens som krävs för specialistkompetensbevis i Sverige.

Om bedömningen visar att läkaren inte uppfyller alla kompetenskrav i målbeskrivningen, ska specialiseringstjänstgöringen kompletteras. Detta kan innebära att specialiseringstjänstgöringen behöver förlängas för att ST-läkaren ska uppfylla samtliga kompetenskrav i målbeskrivningen.
I de anvisningar som har tagits fram till ansökan om specialistkompetens enligt SOSFS 2015:8 kan man finna mer information om ansökningsprocessen.

Jag vill göra ST i en av de nya specialiteterna men det finns ingen med sådan specialistkompetens på verksamheten då det är en ny specialitet. Hur gör man då det inte finns handledare och verksamhetschef som har specialistkompetens i avsedd specialitet?

Genom Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2015:8) om läkarnas specialiseringstjänstgöring som träder i kraft den 1 maj 2015, införs sex nya specialiteter:

  • arbetsmedicin
  • beroendemedicin
  • palliativ medicin
  • skolhälsovård
  • vårdhygien och
  • äldrepsykiatri.

I och med att det ännu inte finns några specialister i de nya specialiteterna regleras kraven på kompetens för verksamhetschefer och handledare i 8 kap. 2 § 4 i övergångsreglerna. I övergångsreglerna finns det angivet vilka specialiteter som ska kunna jämställas med de nya specialiteterna när det kommer till handledning och bedömning av ST-läkaren. Övergångsreglerna gäller till och med den 30 april 2020.

I övrigt finns det ingen särskild ordning för att ansöka om specialistkompetens i någon av de nya specialiteterna. Samtliga krav i målbeskrivningen måste vara uppfyllda.

Den äldre specialiteten bild- och funktionsmedicin står inte med som bas för tilläggsspecialiteten nuklearmedicin. Måste man ha den nya benämningen radiologi eller är bild- och funktionsmedicin godkänd som bas?

Bild- och funktionsmedicin och andra äldre specialitetsbenämningar som medicinsk radiologi och röntgendiagnostik är också godkända som bas-specialitet för nuklearmedicin. De är alltså att betrakta som motsvarande specialiteter enligt äldre bestämmelser.