/
/

Frågor och svar om läkarnas ST enligt SOSFS 2008:17 – dokumentation

  • Ämne: Läkarnas ST enligt SOSFS 2008:17 – dokumentation

Innehåll


Var hittar jag information om hur jag ska fylla i min ansökan om specialistkompetens enligt ST (2008:17)?

På webbsidan Läkare står vilka intyg som krävs och hur du ska fylla i dem. Om du har ytterligare frågor kan du mejla Socialstyrelsen.

Är det obligatoriskt att upprätta en utbildningsplan?

Ja. I föreskrifterna anges att verksamhetschefen ska ansvara för att det upprättas och fastställs ett individuellt utbildningsprogram i enlighet med målbeskrivningens krav, i samråd med handledaren och ST-läkaren. I utbildningsprogrammet ingår teoretiska utbildningsmoment och kurser. Verksamhetschefen ansvarar också för att programmet regelbundet och vid behov revideras i samråd med handledaren och ST-läkaren.

Jag är färdig specialist, men jag vill ansöka om en ytterligare specialistkompetens. Behöver min andra specialiseringstjänstgöring också vara fem år lång?

Ja, formellt sett ska en specialiseringstjänstgöring alltid bestå av fem års tjänstgöring, motsvarande heltid, under handledning. Du har dock vissa möjligheter att få tillgodoräkna dig tidigare genomförd ST. En förutsättning för det är att du uppfyllt samtliga kompetenskrav i målbeskrivningen för den senare specialiteten.

Från den 1 september 2016 gäller en ny bestämmelse för tillgodoräknande av ST. Den innebär att det sätts ett tak för hur mycket ST som du kan tillgodoräkna dig. Ändringen beror på ett EU-direktiv. Enligt den nya bestämmelsen får du inte tillgodoräkna dig mer än två och ett halvt år av tidigare specialiseringstjänstgöring. Bestämmelsen gäller för alla specialiteter i Sverige och både för dig som gör din ST enligt SOSFS 2015:8 och för dig som gör din ST enligt SOSFS 2008:17.

Hur mycket ska jag dokumentera? Enligt föreskrifterna ska till exempel behandlingskonferenser dokumenteras. På vår klinik har vi behandlingskonferens varje vecka, måste jag skaffa ett intyg från varje sådan konferens?

I målbeskrivningen för din specialitet framgår det vilka intyg du behöver redovisa.

I rutan Uppföljning framgår om du ska redovisa en viss metod för lärande för ett specifikt delmål i din ansökan. Om uppföljningsrutan är ifylld betyder det att du behöver ett intyg för den lärandemetoden.

För att du ska kunna tillgodoräkna dig klinisk tjänstgöring och kurser när du ansöker om specialistkompetens måste du redovisa dem på Socialstyrelsens intyg om tjänstgöring respektive kurs. 

Att ordna ett kursintyg per vecka, som från de regelbundna behandlingskonferenser du nämner, kräver mycket administration. I ett sådant fall föreslår Socialstyrelsen att handledare och ST-läkare kommer fram till ett praktiskt genomförbart sätt att dokumentera att du deltagit i behandlingskonferenser. Det skulle exempelvis kunna vara ett sammanfattande intyg för flera konferenser.

Det ökade kravet på dokumentation i nya ST har tillkommit för att flera aktörer ska dela på uppföljningsmomenten inom ST-utbildningen jämfört med tidigare. Då låg ansvaret enbart på verksamhetschefen. Dokumentationen ska se till att utbildningen uppfyller målen, och ska vara ett verktyg för både återkoppling och godkännande.
Mer information om vilka intyg du behöver och hur de ska fyllas i kan du läsa om på sidan Läkare.

Bör hemkliniken och den sidoutbildande kliniken komma överens om vilka delmål som sidoutbildningen ska uppfylla, innan jag börjar min sidoutbildning?

Verksamhetschefen ansvarar för att upprätta och fastställa ett individuellt utbildningsprogram i enlighet med målbeskrivningens krav i samråd med handledare och ST-läkare. Det är alltså ett krav att upprätta ett utbildningsprogram, men hur det genomförs praktiskt, exempelvis när det gäller sidoutbildningar, reglerar Socialstyrelsen inte i detalj.

Specialitetsföreningen för respektive specialitet ska ta fram eller har tagit fram egna rekommendationer om hur föreskrifterna bör tillämpas inom den egna specialiteten. Rekommendationerna kan beröra hur ett utbildningsprogram lämpligen upprättas, men det är inget som Socialstyrelsen reglerar.

När använder jag auskultationsintyget?

I vissa enstaka fall. Du kan bara använda ett intyg om auskultation för att uppfylla ett delmål när auskultation är en alternativ lärandemetod till klinisk tjänstgöring. Då ska uppföljningsrutan vara ifylld för auskultation och det ska också stå i målbeskrivningen för aktuell specialitet. Då kan intyget om auskultation ersätta ett intyg om klinisk tjänstgöring.

Om jag använder auskultation när det inte är angivet som lärandemetod, till exempel för att utbilda mig inom ett område under en kortare tid, hur ska jag redovisa det? Det är egentligen inte klinisk tjänstgöring eftersom jag inte arbetat självständigt, men det är inte heller  en angiven lärandemetod i just min målbeskrivning.

Ett intyg om auskultation kan bara ersätta ett intyg om klinisk tjänstgöring om auskultation är angivet som en alternativ lärandemetod till klinisk tjänstgöring.

Men om ST-läkaren redan uppfyller målbeskrivningens krav på uppföljning genom klinisk tjänstgöring eller en kurs så finns det inget som hindrar att auskultation i viss mån används som en kompletterande lärandemetod – trots att det inte är angivet i målbeskrivningen. Då kan du redovisa det på Socialstyrelsens intyg om auskultation och bifoga det med din ansökan.

Hur ska jag tolka målbeskrivningens krav om uppföljning av lärandemetod: ”kurs alternativt större yrkesrelaterad sammankomst”? Ska jag redovisa större yrkesrelaterad sammankomst på intyget för kurs, eller ska jag inte redovisa det?

Delmål som har ”kurs alternativt större yrkesrelaterad sammankomst” som lärandemetod behöver inte redovisas på kursintyget till Socialstyrelsen.

Kan jag använda andra kursintyg än det som finns i föreskriften som intyg på genomgången kurs när jag ansöker om specialistkompetens? Kan en handledare i stället för en kursledare intyga min kompetens med stöd av ett annat kursintyg?

Nej, det intyg som ska användas finns i Socialstyrelsens föreskrifter om läkarnas ST som bilaga 5. Intyget ska redogöra för kurstiden, vilka delmål eller del av delmål som kursen är lärandemetod för och en kort beskrivning av kursen. Intyget ska också visa att kursen är godkänd och kursledaren ska intyga det.

Det är kursledaren som fyller i vilket eller vilka delmål eller del av delmål i målbeskrivningen som intyget avser och signerar intyget. När det inte är möjligt att få kursledarens signatur ska huvudhandledaren skriva på kursintyget.

Vilket intyg ska användas för gruppträffar?

När du ansöker om specialistkompetens ska du skicka in intyg på

  • klinisk tjänstgöring
  • auskultation (om det förekommer)
  • kurs
  • skriftligt individuellt arbete
  • kvalitets- och utvecklingsarbete.

Utöver dessa metoder finns ytterligare lärandemetoder som till exempel seminarium och inomprofessionell reflektion i grupp. Dessa lärandemetoder utgör allmänna råd, och ska därför inte redovisas med intyg till Socialstyrelsen.

Vem intygar att en klinisk tjänstgöring är godkänd vid en extern enhet som ingår i ST-tjänstgöringen? Jag är verksam inom barn- och ungdomspsykiatri och har en ST-placering vid en ätstörningsenhet som inte hör till hemkliniken. Vem skriver på intyget för min placering: den aktuella handledaren vid ätstörningsenheten eller huvudhandledaren på hemkliniken?

Den aktuella handledaren för den kliniska tjänstgöringen ska utfärda intyget. Intyget ska redogöra för tjänstgöringstiden, vilka delmål eller del av delmål som tjänstgöringen är lärandemetod för och vilken tjänstgöringsenhet du varit på.

All ST-utbildning ska ske under handledning och handledaren ska vara handledarutbildad. Det betyder att det ska finnas en handledare även vid sidoutbildningen. Det är handledaren som utfärdar intyg om klinisk tjänstgöring för det avsedda delmålet eller delmålen även för sidoutbildningen.

Måste den verksamhetschef som intygar min uppnådda specialistkompetens vara specialistkompetent läkare i avsedd specialitet?

Ja. Detta är inte specifikt skrivet i föreskriften när det gäller sammanslagna specialiteter, utan ses som ett underförstått krav. Det beror på att det inte anses vara möjligt att verksamhetschefen kan intyga att någon uppfyller målen för en specialistkompetens som hon eller han själv inte har. Även en handledare som intygar din uppnådda specialistkompetens måste vara specialist i den specialitet som din ansökan avser.

Om verksamhetschefen inte är läkare eller inte har specialistkompetens inom den specialitet du sökt så kan hon eller han låta någon annan intyga din specialistkompetens. Då behövs tre underskrifter på Socialstyrelsens intyg om uppnådd kompetens: handledarens, verksamhetschefens samt den person som verksamhetschefen väljer att delegera uppdraget till.

Observera att den person som verksamhetschefen väljer att delegera till kan inte vara samma person som handledaren, eftersom din uppnådda kompetens ska intygas av två läkare med specialistkompetens inom avsedd specialitet.