/
/

Frågor och svar om ekonomiskt bistånd – För uppgiftslämnare till våra register

  • Ämne: Ekonomiskt bistånd – För uppgiftslämnare till våra register

Nedan följer några exempel på frågor som Socialstyrelsen har fått från olika kommuner i samband med registrering av försörjningshinder och ändamål med biståndet. Frågorna ska ses som ett komplement till ”Instruktion för registrering av försörjningshinder och ändamål med ekonomiskt bistånd”.

Innehåll


1. Försörjningshinder

Försörjningshindret anger den direkta anledningen till att den/de vuxna i ett hushåll är förhindrad/e att försörja sig och sin familj. Vid registreringen av försörjningshinder är det nödvändigt att göra en bedömning av omständigheterna i det enskilda fallet vid varje ansökningstillfälle. Vilket försörjningshinder som ska användas i olika situationer framgår av Instruktion för registrering av försörjningshinder och ändamål med ekonomiskt bistånd,  s. 9-12.

1. 1 Hur registrerar man försörjningshindren i hushåll med två vuxna?

Registreringen av försörjningshinder görs på individnivå och ska göras för båda vuxna i ett hushåll som beviljas ekonomiskt bistånd och/eller introduktionsersättning. Det betyder att olika försörjningshinder kan förekomma i ett och samma hushåll.

Exempel 1:

Familjen A består av en man, en kvinna och tre minderåriga barn. Mannen har ett heltidsarbete som vaktmästare och kvinnan är arbetslös och söker arbete genom Arbetsförmedlingen. Kvinnan har ingen ersättning från arbetslöshetsförsäkringen. Familjens samlade inkomst ligger under nivån för försörjningsstödet.

Mannen registreras Arbetar heltid – otillräcklig inkomst. Kvinnan registreras under huvudkategorin Arbetslös – ingen ersättning.

Kommentar: Mannen är sannolikt självförsörjande för egen del men inte för hushållet som helhet, dvs. mannen är trots heltidsarbete förhindrad att försörja sig själv och sin familj.

Exempel 2:

Familjen B består av en kvinna, en man samt ett barn. Kvinnan kom till Sverige som flykting och fick sitt uppehållstillstånd i september 2010. Mannen och barnet beviljades därefter uppehållstillstånd som så kallade anknytningar till kvinnan och anlände till Sverige i februari 2011. Kvinnan deltar i kommunens introduktion för flyktingar och mannen i etableringsinsatser med etableringsersättning från Arbetsförmedlingen. Familjen handläggs gemensamt inom ramen för ekonomiskt bistånd enligt SoL.

Kvinnan registreras Arbetslös – flykting alt. anhörig i introduktion. Mannen registreras Arbetslös – otillräcklig ersättning.

Kommentar: Under en övergångsperiod kan det förekomma att ett hushåll med ekonomiskt bistånd ingår i två olika flyktingmottagningssystem, då den först anlände kan omfattas av kommunens flyktingintroduktion och den senast anlände av statliga etableringsinsatser.

Exempel 3:

Hushållet C består av ett gift par med två barn samt kvinnans 22-åriga syster. Kvinnan är sjukskriven med läkarintyg och väntar på utbetalning av sjukpenning, mannen arbetar deltid och söker heltidsarbete och systern är arbetssökande och inskriven hos Arbetsförmedlingen.

Kvinnan registreras Sjukskriven med läkarintyg – väntar sjukpenning. Mannen registreras Arbetar deltid, ofrivilligt – otillräcklig inkomst.

Kommentar: Systern ingår inte i den ekonomiska enheten utan utgör ett eget hushåll.

1.2 Hur registreras en extra utbetalning eller fler under en och samma månad?

Om en person, av olika skäl, har fått ekonomiskt bistånd två eller flera gånger under en och samma månad är det enbart det först registrerade försörjningshindret under månaden som ska rapporteras till den officiella statistiken.

Exempel 1:

En ensamstående arbetslös kvinna D med ett barn har i slutet av mars beviljats försörjningsstöd för april månad. Beslutet registrerades med försörjningshindret Arbetslös – ingen ersättning. Den 10 april tar D kontakt med sin handläggare och ansöker om ytterligare bistånd eftersom hon blivit bestulen på sin plånbok. Efter en nödprövning beviljas hon matpengar i 10 dagar i avvaktan nästa utbetalning som hon kommer att få.

Beslutet registreras fortfarande med försörjningshindret Arbetslös – ingen ersättning.

Kommentar: Även om man teoretiskt skulle kunna betrakta kvinnans behov av försörjning som tillgodosett avseende den månad hon beviljats försörjningsstöd för, kvarstår det grundläggande försörjningshindret vid en tillfällig eller en extra utbetalning under en och samma månad.

Exempel 2:

En ensamstående man E har beviljats försörjningsstöd för oktober som arbetslös med otillräcklig ersättning. I mitten av oktober tar han kontakt med sin handläggare och ansöker om bistånd till kostnader för läkarvård och medicin. Han visar samtidigt upp ett läkarintyg där det framgår att han är sjukskriven från och med nu och sju veckor framåt. Han beviljas bistånd till ändamålet Hälso- och sjukvård.

Beslutet registreras fortfarande med försörjningshindret Arbetslös – otillräcklig ersättning.

Kommentar: Även om mannen har fått ett nytt försörjningshinder i samband med den extra utbetalningen, kvarstår det grundläggande försörjningshindret vid en tillfällig eller en extra utbetalning under en och samma månad. Vid en eventuell ansökan om försörjningsstöd för nästkommande månad registreras beslutet med det nya försörjningshindret Sjukskriven med läkarintyg med relevant underkategori.

1.3 Hur registreras en person som deltar i någon form av arbetsmarknadsinriktade aktiviteter med syfte att förbättra sina möjligheter på arbetsmarknaden?

Exempel 1:

F är en lågutbildad kvinna som är arbetslös och bedöms vara arbetsför. Hon söker aktivt arbete. Eftersom det var några år sedan hon arbetade känner hon sig osäker på vad hon klarar av. Hon deltar i en arbetsträningsverksamhet för att ta reda på vad hon klarar av och för att komma in ide dagliga rutinerna. Hon har inte andra betydande svårigheter.

Försörjningshindret registreras Arbetslös – ingen ersättning.

Kommentar: Även om kvinnan i fråga har behov av att stärka sina möjligheter på arbetsmarknaden är utgångspunkten att en person som i princip omgående skulle kunna börja på ett för honom eller henne lämpligt arbete registreras under huvudkategorin Arbetslös.

Exempel 2:

G är 19 år och har avbrutit sina gymnasiestudier och har därefter varit arbetslös. Under en period har han varit inskriven vid kommunens arbetsmarknadsenhet och har nu påbörjat en kommunal arbetspraktik.

Försörjningshindret registreras Arbetslös – ingen ersättning.

Exempel 3:

H är 40 år och har varit arbetslös en längre tid. Han är inskriven vid Arbetsförmedlingen och deltar i jobb- och utvecklingsgarantin och får därmed aktivitetsstöd. H har nu fått ett anpassat arbete där han samtidigt har stöd av en arbetspsykolog. Planeringen är att H ska kunna hitta ett arbete på den öppna arbetsmarknaden.

Försörjningshindret registreras Arbetslös – otillräcklig ersättning.

1.4 Hur registreras en biståndsmottagare som inte står till arbetsmarknadens förfogande?

Exempel:

I har varit arbetslös och sjukskriven i perioder under de senaste fem åren. Han har haft en del tillfälliga jobb men sammantaget har han bara arbetat i fem månader under dessa år. I har haft sporadisk kontakt med socialtjänsten. Arbetsförmedlingen anser inte att han står till arbetsmarknadens förfogande och har hänvisat honom till socialtjänsten. Socialtjänsten bedömer att det är oklart vilken arbetsförmåga I har. Planeringen är att få till stånd en fördjupad utredning för att bedöma om I har andra svårigheter som han måste komma tillrätta med innan ett arbete kan bli aktuellt.

Försörjningshindret registreras Arbetshinder, sociala skäl.

Kommentar: En person som för närvarande inte omedelbart står till arbetsmarknadens förfogande och som socialtjänsten bedömer har nedsatt arbetsförmåga eller vars arbetsförmåga inte är klarlagd, registreras under Arbetshinder, sociala skäl. Arbete kan bli aktuellt i framtiden men först efter förberedande insatser. Se vidare i ”Instruktion för registrering av försörjningshinder och ändamål med ekonomiskt bistånd”.

1.5 Hur registreras en biståndsmottagare som saknar läkarintyg eller ett skriftligt läkarutlåtande som styrker nedsatt arbetsförmåga?

Exempel:

J är 35 år och ensamstående. Han har ofullständiga betyg från gymnasiet och har därefter haft kortare anställningar i olika branscher. Under de senaste åtta månaderna har J varit sjukskriven p.g.a. ryggproblem och i perioder för depression. Den senaste sjukskrivningsperioden gick ut för ett par veckor sedan. J väntar på tid för återbesök hos läkare och den öppna psykiatriska mottagningen. J är nollplacerad hos Försäkringskassan.

Försörjningshindret registreras Arbetshinder, sociala skäl.

Kommentar: Den som saknar läkarintyg eller ett skriftligt läkarutlåtande som styrker nedsatt arbetsförmåga men inte bedöms kunna vara aktivt arbetssökande, ska registreras under Arbetshinder, sociala skäl. Se vidare i ”Instruktion för registrering av försörjningshinder och ändamål med ekonomiskt bistånd”.

1.6 Hur registreras en varaktigt sjuk biståndsmottagare som saknar rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning?

Exempel 1:

En kvinna K, som kom till Sverige som flykting och fick permanent uppehållstillstånd 1995, var gravt psykiskt sjuk vid ankomsten till Sverige. Kvinnan har fortfarande samma diagnos. K har ingen annan möjlighet till försörjning än ekonomiskt bistånd.

Försörjningshindret registreras under Annat försörjningshinder, med angiven klartext.

Kommentar: Biståndsmottagare som av läkare och Försäkringskassan bedömts varaktigt sakna arbetsförmåga men som saknar rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning registreras under Annat försörjningshinder. Situationen rör vanligtvis en utrikes född person som redan vid ankomsten till Sverige är sjuk.

Exempel 2:

L är en 45-årig man som nyligen kom till Sverige som flykting. L kan inte delta i etableringsinsatser eftersom läkare har bedömt att han har en fysisk nedsättning av sin prestationsförmåga som understiger 25 procent.

Försörjningshindret registreras under Annat försörjningshinder, med angiven klartext.

1.7 Hur registreras en biståndsmottagare med nedsatt arbetsförmåga som är styrkt av läkare?

Exempel 1:

M är långtidssjukskriven och saknar sjukpenning. Hennes läkare bedömer dock att hon har börjat tillfriskna och att hon ska kunna ställa sig till arbetsmarknadens förfogande inom ett par månader.

Kvinnan registreras under Sjukskriven med läkarintyg – ingen sjukpenning.

Exempel 2:

N har varit sjukskriven de senaste åren för både fysiska och psykiska problem och Försäkringskassan har beslutat att han har rätt till sjukersättning men den första utbetalningen dröjer.

Mannen registreras Sjuk- eller aktivitetsersättning – väntar ersättning.

1.8 Hur registreras en biståndsmottagare med heltidsarbete?

Exempel 1:

O har ett heltidsarbete som han kan försörja sig och sin tim-vikarierande sambo på. Familjens samlade inkomst ligger knappt över försörjningsstödsnivån och de ansöker ibland om bistånd till livsföringen i övrigt.

Både mannen och kvinnan registreras under Utan försörjningshinder.

Exempel 2:

P har ett heltidsarbete som han inte kan försörja sig och sin tim-vikarierande sambo på. Familjens samlade inkomst ligger knappt under försörjningsstödsnivån och de behöver kompletterande försörjningsstöd. .

Mannen registreras Arbetar heltid – otillräcklig inkomst. Kvinnan registreras under huvudkategorin Arbetar deltid ofrivilligt – otillräcklig inkomst.

Kommentar: I exempel 1 kan mannen försörja sig och sin familj på sin heltidslön, men behöver ibland bistånd för någon tillfällig kostnad utöver försörjningsstödet, dvs. för livsföringen i övrigt. I exempel 2 räcker inte mannens inkomst för att försörja hushållet som helhet, dvs. mannen är, trots heltidsarbete, förhindrad att försörja sig själv och sin familj. Utgångspunkten för om hushållet kan anses vara självförsörjande är om hushållet har egna inkomster över försörjningsstödsnivån.

1.9 Hur registreras en biståndsmottagare som studerar svenska?

Exempel:

Familjen R består av en kvinna som kom som flykting till Sverige för drygt fyra år sedan och en man som kom som anknytning till henne för drygt ett år sedan. Båda har behov av att lära sig mer svenska.

Kvinnan registreras under Språkhinder och mannen registreras under Flykting alt. anhörig i introduktion.

Kommentar: Kvinnan har avslutat sin introduktionsperiod men mannen omfattas fortfarande av möjligheten till SFI-studier inom ramen för flyktingmottagandet.

Om språkhinder bedöms vara det huvudsakliga försörjningshindret och biståndsmottagaren behöver ytterligare undervisning i svenska efter avslutad introduktionsperiod kan han/hon registreras under Språkhinder. Det kan dock vara andra försörjningshinder som är tillämpliga gällande kvinnan i detta fall, som exempelvis Arbetslös.

1.10 Hur registreras biståndsmottagare som normalt kan klara sin egen och sin familjs försörjning?

En biståndsmottagare som tillfälligt beviljats ekonomiskt bistånd, trots att hushållet har en samlad inkomst som ligger i nivå med eller över nivån på försörjningsstödet, registreras under Utan försörjningshinder. I hushåll med två vuxna (gifta/sammanboende) registreras båda under detta försörjningshinder.

Exempel 1:

Familjen R består av en man som arbetar heltid och en kvinna som är arbetslös utan ersättning från Arbetsförmedlingen. Hushållets samlade inkomst ligger ändå över nivån för försörjningstödet. Hushållet har en omfattande elskuld och bedömningen har gjorts att det finns särskilda skäl för att bevilja bistånd till denna skuld.

Både mannen och kvinnan registreras under Utan försörjningshinder.

Kommentar: Även om kvinnan är arbetslös är detta inte ett försörjningshinder i hennes fall, eftersom hushållet som helhet har inkomster över försörjningsstödsnivån.

Exempel 2:

S har blivit rånad och misshandlad. Han blev vid detta tillfälle av med de pengar han hade kvar av sin lön. S har ett heltidsarbete och väntar lön först om en vecka. Socialnämnden bedömer att det är fråga om en akut nödsituation och beslutar att bevilja mannen bistånd.

Försörjningshindret registreras Utan försörjningshinder.

Exempel 3:

T är en äldre kvinna som har en pension som ligger strax över nivån för försörjningsstödet och klarar normalt sin försörjning. Hon är dock i behov av akut tandvård och beviljas bistånd till denna utgift.

Försörjningshindret registreras Utan försörjningshinder.

1.11 Vad registreras under Annat försörjningshinder? Exempel på klartext

Exempel 1:

En ålderspensionär beviljas ekonomiskt bistånd på grund av att han/hon väntar på äldreförsörjningsstöd, Exempel på klartext: Ålderspensionär, sökt och väntar på äldreförsörjningsstöd.

Exempel 2:

En biståndsmottagare som inte kan försörja sig genom arbete på grund av att barnomsorg saknas. Exempel på klartext: Sökt och väntar på barnomsorg.

Exempel 3:

En person som är varaktigt sjuk och saknar rätt till sjuk- och aktivitetsersättning. Exempel på klartext: Varaktigt sjuk, ej rätt till ersättning.

Exempel 4:

En utrikes född person som på grund av sjukdom eller annan nedsättning av den fysiska eller psykiska prestationsförmågan inte kan delta i etableringsinsatser på minst 25 procent av heltid. Exempel på klartext: Varaktigt sjuk, prestationsförmåga under 25 procent.

2. Ändamål – hushållsnivå

Registreringen av ändamål görs på hushållsnivå. Skälet är att beräkningen av behov av försörjningsstöd baseras på hushållets samlade ekonomiska situation.

Ändamålet anger vilket eller vilka behov en utbetalning tillgodoser. En utbetalning kan innehålla flera ändamål och samtliga ändamål med det utbetalade biståndet ska registreras.

2.1 Vad ska registreras som försörjningsstöd?

Ekonomiskt bistånd består av två delar, dels försörjningsstöd, dels bistånd till livsföringen i övrigt, se skiss nedan.

Beskrivning av vad som ingår i ekonomiskt bistånd

Det är endast kostnaderna för de poster som ingår i försörjningsstödet ovan som ska registreras som ändamål Försörjningsstöd. Om hushållet har egna inkomster ska dessa alltid i första hand avräknas mot försörjningsstödet.

Exempel:

Hushållet ansöker om bistånd till försörjningsstöd (10 000 kr) och till tandvård (1 500 kr). Hushållet har 2 500 kr i egna inkomster. Hushållet beviljas 7 500 kr (10 000-2 500) för ändamålet försörjningsstöd och 1 500 kr för ändamålet tandvård.

Bistånd till alla övriga kostnader ska registreras var för sig som ändamål Bistånd för livsföringen i övrigt med relevant underrubrik.

2.2 Hur registreras ”Matpengar”?

Om bedömningen gjorts att en person befinner sig i en akut nödsituation och därför beviljas matpengar, registreras detta som försörjningsstöd.

2.3 Vad menas med avseendemånad?

De uppgifter som samlas in om ekonomiskt bistånd gäller för den månad som biståndet avser.

Exempel 1:

Ett försörjningsstödsbelopp som exempelvis betalats ut i slutet av augusti men som avser försörjningen under september månad ska redovisas för september månad, det vill säga inte den månad som utbetalningen görs.

Exempel 2:

Om försörjningsstödet regelbundet handläggs med bruten månad, exempelvis löper från den 15/8 – 14/9 eller 18/8 – 17/9, utgör september lämpligen avseendemånaden. Utgångspunkten kan lämpligen vara vilken månads hyra försörjningsstödet avser att täcka.

Exempel 3:

I slutet av maj handläggs en familjs ansökan om ekonomiskt bistånd. Förutom hyra för juni och vissa andra utgifter har familjen också en elräkning för perioden februari – april med förfallodatum 31/5 samt en tandvårdsräkning med förfallodatum den 27/5.

Försörjningsstöd
Försörjningsstöd beräknas avseende juni månad. Hyran och elräkningen är poster som ingår i, och registreras som, försörjningsstöd. Elräkningen räknas alltså in i försörjningsstödet i samband med att familjen fått räkningen, det vill säga i det här fallet räknas den in i försörjningsstödet avseende juni.

Livsföringen i övrigt
Gällande tandvårdsräkningen beviljades kvinnan bistånd till tandvård redan i februari och behandlingen utfördes därefter under mars och april. Tandvård tillhör kostnader för livsföringen i övrigt. Avseendemånaden är då den månad familjen behöver pengarna för att betala räkningen, det vill säga i det här fallet i maj.