/
/

Frågor och svar om avgifter i äldre- och handikappomsorg – Inkomst

  • Ämne: Avgifter i äldre- och handikappomsorg – Inkomster

Innehåll


Vad är inkomst?

För att säkerställa avgiftsgrunder bör stöd sökas i inkomstskattela-gen(1991:1229) och i socialförsäkringsbalken (2010:110).

En kommun kan i sitt taxebeslut bestämma att inkomsten ska beräknas på ett sätt som är mer fördelaktigt för den enskilde. Kommunen kan exempelvis avstå från att räkna med vissa inkomstslag i avgiftsunderlaget, t ex av administrativa skäl. Det är då viktigt att tillämpa en sådan regel för samtliga omsorgstagare enligt likställighetsprincipen och att detta tydligt anges i kommunens tillämpningsregler.

Läs mer: 8 kap. 4§ andra stycket, SoL, Prop. 2000/01:149 sid. 46–49, 55-56

Vad räknas som inkomst vid avgiftsberäkningen?

Inkomsterna ska beräknas på samma sätt som pensionsmyndigheten gör vid beräkning av bostadstillägg för pensionärer.

Läs mer: Prop. 2000/01:149 sid 56