/
/

Frågor och svar om avgifter i äldre- och handikappomsorg – Högkostnadsskydd

  • Ämne: Avgifter i äldre- och handikappomsorg – Högkostnadsskyddet

Innehåll


Vad innebär högkostnadsskydden?

I socialtjänstlagen finns en bestämmelse om ett högkostnadsskydd i form av en högsta avgift (ofta kallat maxtaxa) för hemtjänst, dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård. Avgifterna får, tillsammans med avgifter som avses i 17 kap. 8 § första stycket 1-3 hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), högst uppgå till en tolftedel av 0,5392 prisbasbelopp.

Vidare infördes en högsta avgift för sådana bostäder i särskilt boende där hyreslagen inte är tillämplig (vanligen två- eller flerbäddsrum.). I dylika bostäder får endast en boendeavgift tas ut, som per månad får uppgå högst till en tolftedel av 0,5539 prisbasbelopp. Observera att boendeavgiften just ska behandlas som en avgift, som därmed ska jämkas om avgiftsutrymmet inte räcker till.

Högkostnadsskydden gäller alla oavsett inkomst.

Läs mer: 8 kap. 5§, SoL, Prop. 2000/01:149 sid 42-46

Finns det avgifter som inte ingår i högkostnadsskyddet?

Kostavgift i särskilt boende ingår inte i högkostnadsskyddet.
Undantag: Om en kommun har ett taxesystem som innebär att kostnaden för kosten ingår i avgiften för hemtjänst eller dagverksamhet så ska denna kostnad beräknas så att den ryms inom högkostnadsskyddet.

Så kallade servicetjänster, som kommunen tillhandahåller utan individuell behovsprövning till personer som fyllt 67 år, ingår inte heller i högkostnadsskyddet. Med servicetjänster menas tjänster som är avsedda att förebygga skador, olycksfall eller ohälsa och som inte utgör personlig omvårdnad. Även om kommunen erbjuder sådana tjänster har den enskilde alltid rätt att göra en ansökan och få sina behov utredda.

Avgift för förbrukningsvaror i särskilt boende ingår inte i högkostnadsskyddet utan ska ses som kommunens utlägg för varor som redan ingår i den enskildes förbehållsbelopp. En förutsättning är då att beloppen är skäliga och inte överstiger de normalbelopp som Konsumentverket beräknar i sina årliga hushållsbudgetar för olika kön och åldrar.

Läs mer: Prop. 2000/01:149 sid 44, 7-8§§, Lkb.

Hur fungerar högkostnadsskyddet om man har flera olika typer av insatser som är avgiftsbelagda?

Alla avgifter räknas ihop och det sammanlagda beloppet jämförs sedan med högkostnadsskyddet. Om detta belopp är högre än högkostnadsskyddet är kommunen skyldig att jämka summan ner till nivån för högkostnadsskyddet eller avgiftsutrymmet.

Läs mer: Prop. 2000/01:149 sid 44

Kan kommunen lägga vissa avgifter utanför högkostnadsskydden?

Nej, samtliga insatser av vård-, omsorgs- och servicekaraktär som förekommer inom en kommun oavsett hur de benämns eller enligt vilken taxa de debiteras bör omfattas av bestämmelsen om högsta avgift.

Läs mer: Prop. 2000/01:149 sid. 44

När ändras högkostnadsskydden?

Båda beloppen ändras, vanligen en gång årligen, i takt med att prisbasbeloppet ändras.

Hur gör man med högkostnadsskyddet vid korttidsinsatser?

Om en kommunal insats, t ex korttidsvistelse och dagverksamhet, utgår under en kortare tidsperiod än en månad bör nivån på avgiften anpassas därefter på ett proportionellt sätt. Avgiften per dag får således inte vara mer än högkostnadsskyddet dividerat med 30.

Läs mer: Prop. 2000/01:149 sid 45 och 57.