Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Frågor och svar om avgifter i äldre- och handikappomsorg – Matkostnader

  • Ämne: Avgifter i äldre- och handikappomsorg – Matkostnader

Innehåll


Ingår kostavgifter i högkostnadsskyddet?

Endast om kommunen har ett taxesystem som innebär att kosten ingår i avgiften för hemtjänst, dagverksamhet eller särskilt boende, så ska denna kostnad beräknas så att den ryms inom ramen för högkostnadsskyddet. I sådant fall har kommunen rätt att minska förbehållsbeloppet med den livsmedelspost som normalt ingår i förbehållsbeloppet. I övriga fall ingår inte enskildas utgifter för kost i högkostnadsskyddet. Kommunen är skyldig att vid behov bistå den enskilde med matdistribution, inköp och i förekommande fall även tillredning av mat. Avgift för sådana insatser ska rymmas inom högkostnadsskyddet. Kostnaden för själva kosten, råvaror eller färdiglagad mat, är dock en utgift som den enskilde ska bekosta via sitt förbehållsbelopp.

Läs mer: Prop. 2000/01:149 sid 44-45, Dom i mål 1180-03, Kammarrätten i Göteborg, Dom i mål 4915-03, Kammarrätten i Stockholm

Ska förbehållsbeloppen höjas om den enskilde har höga matkostnader?

Om kommunen tar ut en högre måltidsavgift än vad som täcks av livsmedelsposten i förbehållsbeloppet så har den enskilde rätt till ett förhöjt förbehållsbelopp med mellanskillnaden mellan dessa båda belopp. Detta gäller både för så kallad matdistribution via hemtjänsten och för alla måltider som är avgiftsbelagda inom dagverksamhet och särskilt boende. Kommunen beslutar själv om vilka avgifter som ska debiteras för sondmat och övriga specialkoster. Dessa avgifter behandlas beräkningsmässigt på samma sätt som avgifter för normalkost.

Läs mer: Prop. 2000/01:149 sid 39-40, Meddelandeblad Vissa frågor om avgifter i äldre och handikappomsorg 9/2002

Hur ska livsmedelsposten i förbehållsbeloppet beräknas för en eventuell individuell höjning av förbehållsbeloppet?

Kommunen bör utgå från Konsumentverkets hushållsbudget för äldre personer. Från 2006 anges livsmedelskostnaden för män respektive kvinnor i två äldre åldersgrupper, 61-74 år och 75 år och äldre. Ett alternativ är att summera dessa fyra belopp och därefter dividera med fyra för att få ett genomsnitt för äldre. Ett annat alternativ är att enbart utgå från de två beloppen (män och kvinnor) för 75 år och äldre med motivering att de allra flesta äldre som har hemtjänst i såväl ordinärt boende som särskilt boende tillhör gruppen över 75 år. Det senare alternativet är mer gynnsamt för omsorgstagarna eftersom beloppet blir lägre och därmed blir höjningen av förbehållsbeloppet för fördyrade matkostnader högre. För ensamstående är det rimligt att göra ett livsmedelstillägg på 100 kr (i enlighet med Konsumentverkets beräkningar) för dyrare förpackningar och mer svinn. SKL brukar årligen beräkna dessa belopp som utges i ett särskilt cirkulär.

Hur ska livsmedelsposten i förbehållsbeloppet fördelas på olika måltidstyper?

Livsmedelsposten i förbehållsbeloppet fördelas procentuellt på olika måltidstyper enligt följande: Frukost 20% av månadskostnaden Lunch 30% Mellanmål 10% Middag (huvudmål) 40% Detta har betydelse om kommunen ska ge förhöjt förbehållsbelopp endast för vissa måltider.

Läs mer: Meddelandeblad Vissa frågor om avgifter i äldre och handikappomsorg 9/2002,

Är kommunen skyldig att jämka kostavgiften om denna inkräktar på förbehållsbeloppet?

Kommunen är inte skyldig att jämka kostavgiften i särskilt boende när den enskildes inkomster inte når upp till förbehållsbeloppets nivå. Se även punkt 7.5 ”Negativt avgiftsutrymme”. Kommunerna hanterar denna situation på olika sätt. Vissa kommuner tar ut full kostavgift och hänvisar den enskilde att söka försörjningsstöd om inte medel finns att täcka kostnaderna. Andra kommuner jämkar t ex kostavgiften i särskilt boende ner till nivån för livsmedelsposten som finns inom förbehållsbeloppet. Kommunen har rätt att göra avgiftsjämkningar. Det räcker med att kommunen beslutar om en sådan regel i tillämpningsanvisningarna till taxesystemet. Det senare är viktigt för att jämkning inte ska strida mot likställighetsprincipen i kommunallagen. Se exempel 7 ”Jämkning av kostavgift” i exempelsamlingen

Läs mer: Meddelandeblad Vissa frågor om avgifter i äldre och handikappomsorg 9/2002, dom i mål 2936-2002, Kammarrätten i Sundsvall samt dom i mål 2763-03 i Kammarrätten i Stockholm, Meddelandeblad dec 2004