/
/

Frågor och svar om avgifter i äldre- och handikappomsorg – Beräkna avgifter

  • Ämne: Avgifter i äldre- och handikappomsorg – Beräkna avgifter

Hur får kommunen information om de uppgifter som ska ingå i beräkningsunderlaget?

Vissa uppgifter om t.ex. inkomst av kapital, vissa pensioner och bostadstillägg kan kommunerna inhämta från andra myndigheter, men i övrigt måste den enskilde själv vara behjälplig och lämna aktuella och korrekta uppgifter till kommunen. Detta sker ofta genom en blankett som sänds till den enskilde.

Läs mer: Prop. 2000/01:149 sid 61

Får avgifter variera efter inkomst?

Kommunen får ha avgiftstaxor som varierar efter inkomst, men måste då använda samma lagstadgade inkomstbegrepp som när den enskildes avgiftsunderlag beräknas.

Måste kommunen ta hänsyn till privata underhållsavtal när avgifterna beräknas?

Privata avtal om underhåll mellan den enskilde och annan person, t.ex. make/sammanboende ska inte föranleda någon förändring av avgiftsberäkningen eller jämkning av avgifterna för den enskilde. Civilrättsliga avtal har ingen rättsverkan på kommunens lagbundna avgiftsregler.

Hur beräknas avgifterna för makar och sammanboende?

Makar och sammanboende betalar var och en avgift efter det individuella behov av insatser som bedömts i samråd med den enskilde.

Måste kommunen ta hänsyn till den enskildes make eller sambo vid avgiftsberäkningen?

När avgifterna fastställs ska kommunen försäkra sig om att den enskildes make eller sambo inte drabbas av en oskäligt försämrad situation. Många kommuner har därför infört särskilda beräkningsregler eller jämkningsregler så att exempelvis en hemmavarande make tillförsäkras medel motsvarande förbehållsbeloppet. Genom detta skyddas den som bor kvar i det ordinära boendet mot en allt för försämrad ekonomisk situation.