Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Frågor och svar om avgifter i äldre- och handikappomsorg – Beslut om avgifter

  • Ämne: Avgifter i äldre- och handikappomsorg – Beslut om avgifter

Innehåll


Hur ska beslut om avgifter se ut?

Den enskilde ska få ett skriftligt avgiftsbeslut där storleken på avgifterna framgår, vilket avgiftsunderlag som har använts och hur avgifterna har beräknats. Beslutet ska vara försett med en besvärshänvisning.

Hur kan enskilda individer överklaga avgiftsbeslut?

Socialnämndens individuella avgiftsbeslut får överklagas (inom tre veckor) hos allmän förvaltningsdomstol genom så kallat förvaltningsbesvär. Det gäller beslut om avgift och avgiftsförändring samt beräkning av avgiftsunderlag, boendekostnad och förbehållsbelopp. Överklagandet ska ske inom tre veckor från det att beslutet tillkännagivits. Beslutet kan endast överklagas av den som berörs av beslutet. Vid bifall till den klagande kan ett nytt beslut ersätta det överklagade beslutet.

Läs mer: 16 kap. 3§, SoL, Prop. 2000/01:149 sid. 50-51 och 61.

Kan kommunens beslut om avgiftstaxan överklagas?

Kommunens taxebeslut kan överklagas (inom tre veckor) av alla kommunmedlemmar och bli föremål för s k laglighetsprövning enligt 10 kap. kommunallagen. Prövningen kan utmynna i att beslutet upphävs, men inte att beslutet ersätts med ett annat.

Läs mer: Prop. 2000/01:149 sid. 50 och 61.

Kan kommunen fatta avgiftsbeslut med retroaktiv verkan?

Enligt kommunallagen får kommunen inte fatta beslut ”med tillbakaverkande kraft som är till nackdel för medlemmarna, om det inte finns sakliga skäl för något annat”.

Ett ”sakligt skäl” kan sannolikt vara om den enskilde uppenbarligen undanhållit uppgifter eller lämnat direkt felaktiga uppgifter vid kommunens utredning av avgiftsunderlag, bostadskostnader etc. Detta är inte rättsligt prövat hittills.

Läs mer: 2 kap. 3§, KL.