Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Frågor och svar om anmälningsplikten enligt miljöbalken

  • Ämne: Anmälningsplikten enligt miljöbalken

Här kan du läsa mer om Socialstyrelsens generella bedömningar kring anmälningsplikten för yrkesmässig hygienisk verksamhet enligt 38 § i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. I enskilda ärenden måste kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd göra egna bedömningar utifrån omständigheterna i det aktuella ärendet.

Innehåll


Vad innebär anmälningsplikten enligt 38 § i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd?

Anmälningsplikten innebär att verksamheten ska anmälas till miljö- och hälsoskyddsnämnden. I verksamheten ingår både lokalen och den verksamhet man utför i lokalen. Det medför att även ambulerande verksamheter ska anmälas.

När ska anmälan om verksamhet göras?

Sex veckor innan verksamheten är planerad att starta.

Vad händer om man öppnat en verksamhet utan att anmäla det till myndigheten?

Verksamhetsutövaren ska skicka in sin anmälan till miljö- och hälsoskyddsnämnden senast sex veckor innan verksamheten ska sätta igång. Har en verksamhet öppnat utan föregående anmälan ska nämnden besluta om en miljösanktionsavgift.

Vad gäller när en ny verksamhetsutövare tar över en befintlig verksamhet?

I 32 § Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (FMH) föreskrivs att om en verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt (FMH) eller enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) bedrivs av någon annan än den som har fått tillstånd för verksamheten eller anmält den, ska den nya verksamhetsutövaren snarast möjligt upplysa tillsynsmyndigheten om det ändrade förhållandet.

Mark- och miljööverdomstolen har i en dom (M 7717-15) fastställt att ett bolag som övertagit en befintlig förskoleverksamhet och fortsatt driva verksamheten på samma sätt som tidigare, dvs. i samma lokaler, med samma personalgrupp och med samma barngrupp omfattas av 32 § FMH. Bolaget kan inte anses ha påbörjat en verksamhet på ett sätt som kräver att anmälan görs enligt 38 § FHM. 

Om en verksamhet flyttar till en ny lokal, behöver verksamheten anmälas igen?

Ja, verksamheten ska anmälas igen, eftersom en ny riskbedömning behöver göras.

Vad gäller när flera verksamhetsutövare arbetar i samma lokal?

Varje verksamhetsutövare ska anmäla sin egen verksamhet, även om de ägnar sig åt samma typ av verksamhet. Om en person är anställd i verksamheten gäller verksamhetsutövarens anmälan och egenkontrollprogram även för den anställde.

Om inte miljö- och hälsoskyddsnämnden hört av sig efter att anmälan skickats in, får verksamheten starta ändå?

En anmälan ska skickas in senast sex veckor innan verksamheten påbörjas. Om miljö- och hälsoskyddsnämnden inte hör av sig kan verksamheten öppna sex veckor efter det att anmälan skickats in.

Vad menas med yrkesmässig verksamhet?

Uttrycket yrkesmässigt finns inte beskrivet i förarbetena till miljöbalken. Nedanstående punkter kan användas vid en bedömning av om en verksamhet eller en åtgärd är yrkesmässig. Bedömningen sker från fall till fall, så punkterna är endast en vägledning och inte uttömmande. Det är yrkesmässig verksamhet när den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärden:

  • är näringsidkare
  • kallar sig företagare
  • uppenbarligen bedriver verksamhet kommersiellt
  • utför tjänster åt någon annan
  • tar betalt
  • marknadsför verksamheten/åtgärden, och eller
  • inte agerar som privatperson.

Ska verksamheter med skärande eller stickande verktyg anmälas?

Verksamheter där man använder redskap som kan penetrera huden och som därmed medför risk för blodsmitta är anmälningspliktiga. Vid hygienisk behandling som exempelvis fotvård, piercing, och tatuering kan blodsmitta överföras via otillräckligt smittrenade instrument. En hårfrisör som av misstag skulle kunna klippa någon med saxen räknas inte som anmälningspliktig eftersom penetrering av huden inte är avsikten med behandlingen och det sällan inträffar.

Socialstyrelsen gör bedömningen att diatermi inte är anmälningspliktigt. Visserligen införs en tunn nål ner i hårsäcken, men vi bedömer risken för blodsmitta vara minimal eftersom man bränner bort hårsäcken.

Vad menas med blodsmitta?

Med blodsmitta menas smittämnen som överförs med blod till annan persons blod, antingen direkt eller via till exempel osterila nålar och skalpeller. Smittämnet kan ge upphov till en infektion hos mottagaren. Exempel på mikroorganismer som kan spridas som blodsmitta är hepatit B- och C-virus samt hiv.

 

Är akupunktur anmälningspliktig?

 

Ja, akupunktur är en anmälningspliktig verksamhet. Enda undantaget är akupunktur som utförs av personal legitimerad enligt patientsäkerhetslagen (2010:659), då verksamheten istället ska anmälas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

 

Är kroppsmodifiering anmälningspliktig?

 

Ja, kroppsmodifieringar där man använder skärande eller stickande verktyg och som medför risk för blodsmitta ska anmälas till miljö- och hälsoskyddsnämnden. Med kroppsmodifiering menas en bestående eller temporär modifiering av kroppen som inte har medicinska orsaker. Med kroppsmodifiering menas till exempel ärrbildning, brännmärkning, implantat under huden och kluven tunga.

 

Är laserbehandling anmälningspliktig?

 

Laserbehandling kan visserligen vara skärande verksamhet, där huden penetreras, men kan inte medföra risk för blodsmitta. Laser är därför inte anmälningspliktigt enligt miljöbalken. Då kosmetisk laserbehandling yrkesmässigt erbjuds allmänheten har miljö- och hälsoskyddsnämnden tillsyn över lokaler där sådan hygienisk behandling bedrivs enligt 45 § i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har tillsyn över strålsäkerheten hos verksamheter som utför kosmetiska behandlingar med laser och IPL. Myndigheten meddelar föreskrifter om hur laser och IPL får användas. Mer information finns på Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats.

 

Är fotvård och pedikyr anmälningspliktiga?

 

All vård av fötter där man använder skärande eller stickande verktyg som till exempel skalpeller, och det därmed finns risk för blodsmitta ska anmälas. Det gäller även pedikyr om verksamhetsutövaren använder skärande eller stickande verktyg och penetrerar huden med dessa.

 

Är medicinsk fotvård anmälningspliktig?

 

Det finns ingen vedertagen definition på medicinsk fotvård. Medicinsk fotvård innebär att verksamhetsutövaren erbjuder behandlingar för medicinskt känsliga kunder som till exempel diabetiker. All fotvård, inklusive sådan som kallas för medicinsk fotvård, där man använder skärande eller stickande verktyg som till exempel skalpeller, ska anmälas.

 

Många hudvårdare använder lansetter i sina behandlingar eller gör kosmetisk tatuering med speciella nålar. Är dessa verksamheter anmälningspliktiga?

 

Anmälningsplikten omfattar alla verksamheter där man använder skärande eller stickande redskap och där det finns risk för blodsmitta. Om man använder lansetter för till exempel borttagning av vita fläckar (milier) samt om man utför kosmetiskt tatuering med nålar är detta anmälningspliktigt.

 

Gäller förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll för anmälningspliktiga verksamheter?

 

Ja, egenkontrollförordningen gäller för dessa verksamheter och det innebär bland annat att verksamheten ska ha dokumenterad egenkontroll med rutiner för att förebygga olägenheter för människors hälsa.

 

Vad har miljö- och hälsoskyddsnämnderna för tillsynsansvar för yrkesmässigt hygieniska verksamheter som inte är anmälningspliktiga?

 

Yrkesmässigt hygienisk verksamhet där man inte använder skärande och stickande verktyg är inte anmälningspliktig enligt 38 § i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Enligt 45 § i samma förordning ska kommunerna ägna särskild tillsyn åt en mängd byggnader, lokaler och anläggningar, bland annat åt lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling. Miljönämnderna bör anpassa tillsynen utifrån vilka risker det finns för människors hälsa. Myndigheten har möjlighet att avgiftsbelägga denna tillsyn, med timtaxa eller fast årlig avgift. Förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll gäller inte för dessa lokaler och anläggningar. Däremot ska den som bedriver en verksamhet fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka olägenheter för människors hälsa och miljön, enligt 26 kap 19 § miljöbalken.