Frågor och svar till äldre och anhöriga om Vad tycker de äldre om äldreomorgen?

  • Ämne: Äldreomsorg

Många äldre eller anhöriga hör av sig till Socialstyrelsen med anledning av enkät-undersökningen ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” Här hittar ni svar på de frågor som är vanligt förekommande.

Innehåll


Varför skickas enkäten till alla äldre, med hemtjänst eller som bor i äldreboende? 

Alla har rätt till god vård och omsorg. Sveriges regering vill följa upp hur äldre har det, vad som kan förändras och förbättras.

Därför genomför vi på Socialstyrelsen en totalundersökning. Undersökningen gör att vi kan se skillnader mellan olika verksamheter, olika hemtjänstområden och olika äldreboenden.

Hemtjänsten och boendena är i sin tur intresserade av att veta vad de kan bli bättre på, men också vad de kan vara stolta över.

Min mamma kan inte svara av olika skäl. Hur gör vi då?

Om din närstående inte kan svara kan du som anhörig, vän eller bekant hjälpa till att svara på frågorna, så länge din närstående tycker det är okej.

Försök sätta dig in i din närståendes situation, och svara så som du tror att hen hade svarat. Om det finns frågor som du inte kan svara på – kryssa ”Vet inte/ingen åsikt”. Svara på de frågor där du bedömer att du vet vad din närstående tycker.

Vi meddelade förra året att vi inte kunde svara. Varför får vi enkäten i år igen?

Även om ni förra året meddelade att ni inte kunde svara på enkäten, får vi som myndighet inte spara den informationen. Vi är skyldiga att ge alla över 65 år, som har hemtjänst eller som bor på äldreboende, en möjlighet att delta.

Se det som en möjlighet, inte som en skyldighet, att besvara enkäten. Vi förstår att den kräver en insats. Om det finns några frågor som du/ni orkar svara på alternativt som känns särskilt viktiga för er, svara gärna på dem.

Tas mina synpunkter till vara?

Socialstyrelsens förhoppning är att verksamheterna och kommunerna genom den här undersökningen uppmärksammar vad de behöver förändra och förbättra. När resultaten presenteras tar vi fram resultat för varje verksamhet i Sverige i syfte att inspirera till förbättringsarbeten på lokal nivå.

Jag hjälper gärna min väninna med att svara på sin enkät. Men hur vet jag att jag verkligen svara så som hon tänker och tycker?

Försök sätta dig in i din väns situation, och svara så som du tror att hen hade svarat. Om det finns frågor som du inte kan svara på – kryssa ”Vet inte/ingen åsikt”. Svara på de frågor där du bedömer att du vet vad din vän tycker.

Jag behöver hjälp med att svara på enkäten och har ingen anhörig eller vän att fråga om hjälp. Kan jag be personalen att fylla i enkäten åt mig?

Om du känner dig trygg med att ta hjälp av en personal, så finns det inget hinder för det. Men känner du att du då inte törs svara som du verkligen tycker, så låt hellre bli att svara på enkäten.

Jag har inget att klaga på. Behöver jag då svara på enkäten?

Du får i och med enkäten möjlighet att bidra med vad du tycker är bra eller dåligt med din omsorg. Du kan vara med och påverkar situationen för alla, när du berättar vad som är viktigt för dig i den här enkäten.

Tänk om de får veta att det är jag som svarat?

Du behöver inte vara orolig för att någon kan se vad du svarat. Socialstyrelsen redovisar bara resultat där vi säkert vet att alla som deltagit fått vara anonyma.

Jag har sagt till direkt när något inte fungerat eller varit bra. Förändrar den här enkäten något därutöver?

Resultat från undersökningen presenteras på flera olika nivåer, nationell nivå, läns- och kommunnivå men även resultat på enhetsnivå. På så sätt kan man jämföra resultat mellan olika kommuner eller mellan olika äldreboenden i en kommun. Vi kan på så sätt synliggöra skillnader i landet eller mellan verksamheter, vilket kan främja en mer jämlik vård och omsorg.

Vem får ta del av mina svar?

Alla som hanterar svaren arbetar under sekretess. Dina svar förs samman med alla som har samma utförare. De i sin tur förs samman med alla svar från din kommun och slutligen med alla svar från hela Sverige.

Kan jag svara på internet?

Ja, gör gärna det om du har möjlighet. På frågeformuläret som du fått med posten finns inloggningsuppgifter och en personlig kod.
Fördelen med att svara på internet är att du kan lämna öppna kommentarer. Du kan också ta del och besvara frågorna på engelska, finska eller arabiska om du föredrar det.

Är det samma sekretess om svaren skickas in på internet?

Ja, svaren skickas genom en säker anslutning som ingen annan än behöriga kommer åt.

På frågan om hur nöjd jag är – hur rekommenderar du att jag ska tänka?

Vi vill veta hur nöjd eller missnöjd du är generellt med din omsorg. Var inte rädd för att säga att du är missnöjd, om du känner så. Vi analyserar sedan samband mellan din nöjdhet med andra svar som du lämnat till oss för att förstå vad som är viktigt för dig.

 

Kontakt

Äldreundersökning
075-247 30 00