Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Nu finns verktyg för systematisk uppföljning

Socialstyrelsen har tagit fram tre datorbaserade verktyg som kommunerna kostnadsfritt kan använda som stöd i arbetet med systematisk uppföljning.

Systematisk uppföljning innebär att systematiskt dokumentera arbetet med individer för att följa upp hur det går för dem. Om verksamheten även sammanställer individinformationen på gruppnivå ger det ett värde-fullt underlag för verksamhetsutveckling.

SU-Pilot – ett verktyg för lärande

SU-Pilot ger, tillsammans med ett handledningsmaterial, verksamheter möjlighet att genomföra ett pilotprojekt om systematisk uppföljning. SU-Pilot innehåller uppgifter/frågor för systematisk uppföljning och två enkäter för brukaruppföljning av bland annat förändring, delaktighet och bemötande. Uppgifterna är generellt utformade för att passa de flesta verksamheter.

För att kunna använda SU-Pilot behöver verksamheten installera en programvara. Till SU-Pilot finns en manual där nedladdning av program-varan och användning av SU-Pilot beskrivs.

SU-Pilot med manual samt ett handledningsmaterial, som du kan läsa mer om nedan, hittar du i anslutning till webbutbildningen ”Individbaserad systematisk uppföljning” på Socialstyrelsens utbildningsportal. Verksam-heter kan också anmäla intresse för SU-Pilot via su-pilot@socialstyrelsen.se

SUV – ett verktyg för verksamheter som arbetar med våld i nära relationer

SUV finns i två versioner, som båda är utvecklade parallellt och i dialog med representanter från flera verksamheter som arbetar med våldsutövare och våldsutsatta. SUV är flexibelt så till vida att en verksamhet kan göra vissa egna lokala anpassningar.

SUV våldsutsatthet riktar sig till verksamheter som arbetar med personer som blivit utsatta för våld i nära relationer.

SUV våldsutövande riktar sig till verksamheter som ger stöd och behand-ling till personer som utövar våld i nära relationer.

Testa SUV

Verksamheter kan anmäla sitt intresse att använda SUV till SUV-valdsutsatthet@socialstyrelsen.se eller SUV-valdsutovande@socialstyrelsen.se

SUE – ett verktyg för verksamheter som arbetar med ekonomiskt bistånd

SUE riktar sig till verksamheter som arbetar med ekonomiskt bistånd.

Testa SUE

Verksamheter kan anmäla sitt intresse att använda SUE till SUE@socialstyrelsen.se.

Webbutbildningen ”Individbaserad systematisk uppföljning”

Syftet med webbutbildningen är att fler verksamheter inom socialtjänsten ska se nyttan med systematisk uppföljning och bli inspirerade att börja arbeta med det. I utbildningen ges svar på följande frågor:

  • Vad är nyttan med systematisk uppföljning – för verksamheten, brukarna och för det egna arbetet?
  • Vad är systematisk uppföljning? Vad är det inte?
  • Hur arbetar man med systematisk uppföljning?

Utbildningen kan genomföras på egen hand, men den får störst effekt i kombination med dialog och reflektion med kollegorna på arbetsplatsen. Utbildningen finns på Socialstyrelsens utbildningsportal.

Handledningsmaterial för fördjupning

Som ett komplement till webbutbildningen finns ett handledningsmaterial med upplägg för gemensamma tillfällen med fördjupande diskussioner och lärande på den egna arbetsplatsen. Dessa tillfällen kan också användas som ett småskaligt pilotprojekt, för att testa systematisk uppföljning i den egna verksamheten.

Handledningsmaterialet riktar sig till dig som är chef eller utvecklingsle-dare inom socialtjänsten och som vill genomföra denna fördjupning med en grupp medarbetare. 

Beskrivning och exempel på systematisk uppföljning

Socialstyrelsen har tagit fram en skrift om systematisk uppföljning som beskriver hur verksamheter inom socialtjänsten kan planera och arbeta med systematisk uppföljning. Texten tar upp ett antal exempel från prakti-ken som kan tjäna som inspiration.

Systematisk uppföljning – beskrivning och exempel

Informationen finns även i en webbaserad version på kunskapsguiden.se.

Kontakt

Frågor om SU-Pilot
Johan Glad
075-247 31 03

Frågor om SUV och SUE
Jenny Nybom
075-247 35 97

Frågor om systematisk uppföljning och teknisk support SU-pilot@socialstyrelsen.se