/
/

Systematisk uppföljning

Systematisk uppföljning handlar dels om att dokumentera arbetet med individer för att följa upp hur det går för dem, dels om att sammanställa informationen för att kunna utveckla verksamheten som helhet.

Utbildning till stöd för systematisk uppföljning i socialtjänsten 14 september och 4 december 2018

I höst erbjuder Socialstyrelsen och SKL tillsammans en utbildning i praktisk verksamhetsuppföljning. Utbildningen riktar sig till regionala och kommunala verksamhetsutvecklare, metodstödjare, processledare och chefer som vill bygga på sin kompetens att stödja och arbeta praktiskt med systematisk uppföljning i socialtjänsten, inte bara på individ-, utan även på grupp- och verksamhetsnivå.

Läs mer och anmäl dig här

Stödmaterial för systematisk uppföljning

Nedan finner du ett antal verktyg som vi har utvecklat för att stödja kommunerna i sitt arbete med systematisk uppföljning.  

Beskrivning och exempel på systematisk uppföljning

Vår skrift om systematisk uppföljning beskriver hur verksamheter inom socialtjänsten kan planera och arbeta med systematisk uppföljning. Texten tar upp ett antal exempel från praktiken som kan tjäna som inspiration.

Systematisk uppföljning – beskrivning och exempel

Informationen finns även som en webbaserad version på kunskapsguiden.se.

Webbutbildning

Vår webbutbildning förklarar hur man kan arbeta med systematisk uppföljning i den dagliga verksamheten. Syftet med utbildningen är att fler verksamheter inom socialtjänsten ska se nyttan med systematisk uppföljning och bli inspirerade att påbörja arbetet med detta.

I utbildningen kan deltagaren få svar på följande frågor:

  • Vad är nyttan med systematisk uppföljning, för verksamheten, brukarna och för det egna arbetet?
  • Vad är systematisk uppföljning? Vad är det inte?
  • Hur arbetar man med systematisk uppföljning?

Du kan genomföra utbildningen på egen hand, men den får störst effekt i kombination med dialog och reflektion med kollegorna på arbetsplatsen.

Handledning för fördjupning av systematisk uppföljning

Som ett komplement till webbutbildningen har vi även tagit fram ett handledningsmaterial med upplägg för gemensamma tillfällen av fördjupande diskussion och lärande på den egna arbetsplatsen. Dessa tillfällen kan också användas som ett småskaligt pilotprojekt, för att testa systematisk uppföljning i den egna verksamheten.

Handledningsmaterialet riktar sig till dig som är chef eller utvecklingsledare inom socialtjänsten och vill genomföra denna fördjupning med en grupp medarbetare.  

SU-Pilot – ett datorbaserat verktyg för lärande

SU-Pilot är ett kostnadsfritt verktyg som tillsammans med handledningsmaterialet ger verksamheter möjlighet att genomföra ett pilotprojekt om systematisk uppföljning. SU-Pilot innehåller uppgifter för systematisk uppföljning inklusive två enkäter för brukaruppföljning av bland annat förändring, delaktighet och bemötande. Uppgifterna är generiska för att passa de flesta verksamheter.

För att kunna använda SU-Pilot behöver verksamheten installera en program-vara. Till SU-Pilot finns en manual där nedladdning av programvaran och användning av SU-pilot beskrivs.

Webbutbildningen hittar du i Socialstyrelsens utbildningsportal, där du även hittar handledningsmaterialet och SU-Pilot med manual.  

SUV – ett datorbaserat verktyg för verksamheter som arbetar med våld i nära relationer

Socialstyrelsen har utvecklat ett kostnadsfritt verktyg för systematisk uppföljning för verksamheter som arbetar med våld i nära relationer, SUV. Stödet finns i två versioner.

SUV våldsutsatthet riktar sig till verksamheter för personer som blivit utsatta för våld i nära relationer.

SUV våldsutövande riktar sig till verksamheter som ger stöd och behandling till personer som utövar våld i nära relationer.

Båda versionerna är utvecklade parallellt, och i dialog med representanter från flera verksamheter som arbetar med våldsutövare och våldsutsatta. SUV är flexibelt så till vida att en verksamhet kan göra vissa egna lokala tillämpningar.

Testa SUV
Från och med februari 2018 kommer verksamheter att kunna anmäla sitt intresse att använda SUV till SUV-valdsutsatthet@socialstyrelsen.se eller SUV-valdsutovade@socialstyrelsen.se.

SUE – ett datorbaserat verktyg för verksamheter som arbetar med ekonomiskt bistånd

Socialstyrelsen har också utvecklat ett verktyg för systematisk uppföljning av förändringsarbete för verksamheter som arbetar med ekonomiskt bistånd.

Testa SUE

Från och med februari 2018 kommer verksamheter att kunna anmäla sitt intresse att använda SUE till SUE@socialstyrelsen.se.

Kontakt

Frågor om SU-Pilot
Johan Glad
075-247 31 03

Frågor om SUV och SUE
Jenny Nybom
075-247 35 97

Frågor om systematisk uppföljning och teknisk support SU-pilot@socialstyrelsen.se