Scared Straight

  • Målgrupp: Ungdomar.
  • Typ av metod: Insats

Metoden Scared Straight skapades av livstidsdömda fångar i New Jersey (USA) på 1970-talet. Metoden är idag spridd över hela världen.


Målgrupp

Ungdomar.

Syfte

Syftet med programmet är att avskräcka ungdomar från ett kriminellt beteende genom att påverka (skrämma) dem till att leva skötsamt.

Innehåll och genomförande

Scared Straight-program kan se olika ut. Metoden bygger på teorier om att verkliga presentationer av fängelsemiljöer ska skrämma ungdomar med tidigare kriminellt beteende eller som har en risk för att begå kriminella handlingar till avhållsamhet.

De tidiga versionerna av programmet var huvudsakligen konfronterande, med brutala och överdrivna historier om våldtäkt och mord på intagna i fängelser. Dagens program är mer undervisande än konfronterande.

Omfattning och intensitet

Beror på hur man väljer att insatsen ska genomföras.

Utbildning och licens

Uppgifter om utbildning och licens saknas.

Kunskap om insatsens effekter

Socialstyrelsen bedömer att det inte finns något vetenskapligt stöd för att Scared straight-program skulle minska kriminellt beteende för gruppen unga lagöverträdare. Det har tvärtom visat sig att ungdomar som har genomgått Scared Straight har begått fler brott efter insatsen än ungdomar i kontrollgrupper som inte fått någon insats.

Systematisk översikt

Socialstyrelsen publicerade 2008 en systematisk översikt om insatser för unga lagöverträdare där Scared Straight finns med.

2013 publicerades en uppdaterad systematisk översikt av Scared Straight från Campbell Collaboration.

Socialstyrelsens sammanfattning av Petrosinis kunskapsöversikt om Scared straight-program (pdf)

Referenser

Söderholm Carpelan K. m.fl. Insatser för unga lagöverträdare. En systematisk sammanställning av översikter om effekter på återfall i kriminalitet. Social-styrelsen; 2008.