mm-MAST (Malmö modification of the Brief Michigan Alcolism Screening Test)

  • Målgrupp: Instrumentet kan användas på de flesta målgrupper.
  • Typ av metod: Bedömningsmetod

mm-MAST är ett instrument som syftar till att gallra ut personer med alkoholproblem i den allmänna befolkningen eller i en klinisk situation.


Målgrupp

Instrumentet kan användas på de flesta målgrupper.

Syfte

Identifikation av problematiska alkoholvanor.

Innehåll och genomförande

Konstruktion

mm-MAST är en kortversion av screeningformuläret MAST som innefattar symtomfrågor (kring till exempel toleransökning, återställare, försök att skära ner). Instrumentet innehåller tio frågor och kan ges som enkät eller intervju.

Omfattning och intensitet

Poängsättning och återkoppling

Instrumentet består av tio frågor. Frågorna kan endast besvaras med ja- eller nej svar. Den brytpunkt som brukar användas som indikation på högkonsumtion av alkohol är två eller tre ja-svar, där tre ja-svar anses vara den mest korrekta i länder som Sverige med tradition av helgdrickande. Uppgifter om återkoppling saknas.

Tidsåtgång

5–10 minuter.

Utbildning och licens

Tillgänglighet:

Ingen uppgift.

Krav på förkunskaper:

Inga direkta krav.

Krav på utbildning:

Ingen särskild utbildning eller licens krävs.

Hänvisning till kunskapsunderlag

Referenser

Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård. Stockholm: Socialstyrelsen; 2014.