MAPS (Monitoring Area and Phase System)

  • Målgrupp: Ungdomar och vuxna i missbruksvård.
  • Typ av metod: Bedömningsmetod

MAPS är ett bedömningsinstrument avsett att fastställa individens beredskap till att förändra problembeteenden. MAPS utvecklades på 1990-talet inom ramen för IPTRP-projektet, ett EU-projekt med fokus på att förbättra psykiatrisk slutenvård för personer med bero-endeproblematik.


Målgrupp

Ungdomar och vuxna i missbruksvård.

Syfte

Används för att fastställa individens beredskap till förändring av sina problembeteenden.

Innehåll och genomförande

Konstruktion

Formulär i 4 delar, 8 moduler. De fyra delarna är MAPS-enhet (beskriver enheten och personalen), MAPS-in, MAPS-ut, MAPS-upp. De åtta modulerna är: Bas, Fas, Mål, Plan, Intervention, Personal, Change, Utfall. En datoriserad version finns.

Formulären används för att mäta klientens situation vid inskrivning, utskrivning och uppföljning och utgör en metod för att mäta vilka resurser vårdgivaren har att möta klienternas behov med. Metoden används med fördel som ett komplement till ASI-intervjun, som fastställer individens problemtyngd. MAPS berör klientens inställning till problemen inom de olika livsområdena som kartläggs i ASI-intervjun.

Omfattning och intensitet

Tidsåtgång

Varierar beroende på modul.

  • Enhetsbeskrivningen; självifyllande enkät, fokusgrupp cirka 30 min plus 3–4 timmar.
  • Inskrivnings-, utskrivnings-, uppföljningsintervjuer cirka 30–60 min.
  • Processformulär (papper och penna) cirka 5–10 min.

Poängsättning och återkoppling

Poängsättning för MAPS-systemet görs utifrån instruktionerna i manualen. Återkoppling till klienten omfattas av MAPS-systemet och sker fortlöpande.

Utbildning och licens

Tillgänglighet

Laddas ner fritt för godkända intervjuare från MAPS Foundaton.

Krav på förkunskaper

Ingen uppgift.

Krav på utbildning

Utbildning krävs, två dagar samt en uppföljningsdag utförd av certifierade utbildare från MAPS.

Hänvisning till kunskapsunderlag

Referenser

Öberg, D. MAPS: En metodik för att göra dokumentation användbar i behandling SiS följer upp och utvecklar. Stockholm: Statens institutionsstyrelse; 2004.