De otroliga åren

  • Målgrupp: Föräldrar till barn (3–8 år) som har beteendeproblem eller känslomässiga problem.
  • Typ av metod: Insats

De otroliga åren (eng. The Incredible Years) är ett manualbaserat program med syfte att stödja föräldrar till barn med beteendeproblem eller känslomässiga problem. Programmet utvecklades av den amerikanska psykologen Carolyn Webster-Stratton under 1980-talet och har använts i Sverige sedan 2002.


Målgrupp

Programmet utvecklades ursprungligen för föräldrar till barn i åldrarna 3–8 år som behandlades för svåra beteendeproblem inom barnpsykiatrin. I Sverige används det även för barn med tidiga tecken på problem. I USA finns programversioner för olika problemnivåer och åldrar.

Syfte

Det kortsiktiga syftet är att stärka relationen mellan föräldrar och barn samt att minska utagerande och trotsigt beteende hos barnen. På så vis vill man minska risken för allvarligare beteendeproblem på längre sikt.

Innehåll och genomförande

De otroliga åren grundas på social inlärningsteori, beteendeterapeutiska principer och anknytningsteori samt den forskning som bedrivits inom dessa områden av bland andra Gerald Patterson med kollegor vid Oregon Social Learning Center. Träffarna med föräldrar är gruppbaserade och struktureras enligt en manual.

Programmet kan delas in i två delar som har olika fokus. De inledande träffarna handlar om lek, beröm och belöningar som sätt att uppmuntra positiva beteenden, bygga upp barnets självförtroende samt stärka relationen mellan barn och förälder. Denna första del lägger grunden för det efterföljande arbetet där man fokuserar på strategier för att minska problembeteenden hos barnen. Här ingår exempelvis konsekvent och tydlig gränssättning, tekniker som ”time-out” för att minska konflikter och för att lära barnen egen problemlösning. Vid träffarna visas videoinspelningar av samspelssituationer med föräldrar och barn. Därefter diskuteras olika strategier som gestaltas i form av rollspel. Föräldrarna får sedan i uppgift att pröva de strategier som diskuterats i hemmet. Gruppledare följer upp via telefon mellan träffarna.

Omfattning och intensitet

Insatsen innebär utbildning och träning med veckovisa gruppträffar vid minst tolv tillfällen. Varje träff är 2,5 timmar lång. I grupperna kan 10–16 föräldrar delta.

Utbildning och licens

För att få genomföra insatsen krävs en gruppledarutbildning på tre dagar. Carolyn Webster Stratton är ytterst ansvarig för utbildningen som leds av professor Willy-Tore Mörch vid Tromsö Universitet. I dag (2012) finns ingen i Sverige som förvaltar programmet. Frågor som gäller utbildningen ställs därför bäst direkt till Willy-Tore Mörch. Gruppledare certifieras av Carolyn Webster Stratton och hennes medarbetare i Seattle. För certifiering krävs att man efter genomförd utbildning har lett minst två föräldrautbildningsomgångar, och att föreskrivna utvärderingsformulär har använts. Vidare ska minst två sessioner vara dokumenterade på video samt genomgångna av en mentor eller ”trainer”. Lämplig bakgrund för gruppledare är att man har grundläggande kunskaper om barns utveckling och gruppdynamik. Det finns inget krav på licensavtal för verksamheter som vill använda metoden.

Kunskap om insatsens effekter

De otroliga åren ingår i SBU:s systematiska översikt Program för att förebygga psykisk ohälsa hos barn från 2010 (sidorna 71, 81, 336 samt 344) . Programmet är ett av få program i Sverige som har ett visst vetenskapligt stöd för att förebyggande effekter kvarstår minst sex månader efter avslutad insats. SBU påpekar att det är en begränsning att metoden inte utvärderats i Sverige. SBU:s översikt (2010) inkluderar endast studier med en uppföljningstid på minst sex månader. Sedan översikten gjordes har en svensk randomiserad studie med korttidsuppföljning publicerats (Axberg & Broberg, 2012).

I en systematisk översikt från Cochrane Collaboration har man inkluderat studier med kortare uppföljningstid när man sammanställt forskning om KBT-baserade föräldrastödsinsatser. Nio av de tretton studierna avser De otroliga åren.

PDFSocialstyrelsens sammanfattning av Furlongs kunskapsöversikt om KBT-baserad föräldraträning i grupp (barn 3–12 år)

De otroliga åren ingår också i Effekter av föräldrastöd, en effektutvärdering som har genomförts av Örebro universitet på uppdrag av Socialstyrelsen. I studien ingår insatser inom socialtjänst, skola och barn- och ungdomspsykiatri för föräldrar med barn i åldern 3–12 år. Resultaten visar att föräldrastöd kan minska barns och ungdomars beteendeproblem och stärka föräldraskapet för föräldrar som har mer omfattande problem hemma.

Referenser

Axberg, U., & Broberg, A. G. (2012). Evaluation of "The Incredible Years" in Sweden: The transferability of an American parent-training program to Sweden. Scandinavian Journal of Psychology, 53, 224-232.

Webster-Stratton, C. (1983). Intervention approaches to conduct disorders in young children. The Nurse Practitioner, 8(5), 23–33.

Webster-Stratton, C. (1984). Randomized trial of two parent-training programs for families with conduct-disordered children. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 52(4), 666–78.

Webster-Stratton, C. (2004). De otroliga åren. En handledning i problemlösning för föräldrar till barn mellan tre och åtta år Lund: Palmkrons förlag.