Bostad först

  • Målgrupp: Personer som är hemlösa, ofta i kombination med psykisk sjukdom och/eller andra problem.
  • Typ av metod: Insats

Modellen Bostad först är vanlig i USA och har på senare år fått större uppmärksamhet i Sverige. Den bärande idén är att individen omedelbart ska erbjudas en permanent bostad, utan att krav ställs på att hyresgästen ska vara "redo för att bo”.


Målgrupp

Personer som är hemlösa, ofta i kombination med psykisk sjukdom och/eller andra problem.

Syfte

Syftet med Bostad först är att nå och erbjuda hemlösa personer ofta med psykisk sjukdom eller med samsjuklighet i form av beroende eller missbruk en långsiktig boendelösning.

Innehåll och genomförande

Modellen innebär att personen uppmuntras att själv definiera sina behov och mål. Personen erbjuds sedan, om denne så önskar, omedelbart ett eget boende. Erbjudandet ges utan några krav på att personen först har genomgått psykiatrisk behandling eller uppvisat nykterhet och drogfrihet. I tillägg till det egna boendet erbjuds behandling och stöd. Även om boendeerbjudandet hör samman med en integrerad behandling, kan personen tacka ja till lägenheten, men tacka nej till behandling. Tryggheten i boendet hålls strikt isär från alla former av behandling. Motivationsarbete är dock en mycket viktig del i det behovsanpassade integrerade sociala stöd som ska omgärda personen.

I praktiken varierar program som kallas Bostad först, till exempel när det gäller vilka grupper av individer som får programmet, hur boendelösningarna ser ut och hur vård och stöd organiseras. Bostad först är snarare ett namn på en modell baserad på en filosofi än en manual.

Omfattning och intensitet

Beror på hur det konkreta programmet genomförs. Bostad först-modellen utgår från att boendet ska vara långsiktigt.

Utbildning och licens

Uppgifter om utbildning och licens saknas.

Kunskap om insatsens effekter

Referenser

Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd 2011 – stöd för styrning och ledning. Stockholm: Socialstyrelsen; 2011.