BOF (Barnorienterad familjeterapi)

  • Målgrupp: Barn upp till cirka 10 år med psykisk ohälsa och deras familjer.
  • Typ av metod: Insats

BOF är en psykoterapeutisk metod för barn och deras familjer. I metoden ingår kommunikationsformen tejping.


Målgrupp

Barn upp till cirka 10 år med psykisk ohälsa och deras familjer.

Syfte

Syftet med BOF är att utveckla familjens samspel och hitta nya sätt för föräldrarna att bemöta barnet för att främja barnets utveckling.

Innehåll och genomförande

BOF utgår från psykodynamisk barnpsykoterapi, familjeterapi och miljöterapi. Tre grundbegrepp är samhandling, anknytning och självkänsla.

Arbetssättet innebär att föräldrar och behandlare tillsammans med barnet leker med utvalda figurer i en sandlåda, som står på ett bord. Leken används som en modellsituation där familjemönster blir tydliga och kan förändras på symbolplanet. Leken spelas in på video och visas för föräldrarna vid ett uppföljande samtal för att göra kopplingar mellan det som sker i leken och i verkligheten.

I BOF används kommunikationsformen tejping. Tejping innebär att man låter klienten eller familjen visuellt gestalta sitt nätverk, sin livssituation, en inre eller yttre konflikt eller en traumatisk upplevelse med hjälp av målade träfigurer. Det hela utspelar sig på en ”scen” som tejpas upp på ett bord.

Omfattning och intensitet

Metoden är inte manualbeserad. Omfattning och intensitet kan därför variera. Varje BOF-omgång består av tre eller fyra lektillfällen med föräldrasamtal efter varje. Leken pågår cirka 20 minuter och föräldrasamtalet cirka en timme.

Utbildning och licens

Utbildning kan fås av Nilsson och Sjölin Psykologikonsult AB. Martin Soltvedts bok BOF, Barnorienterad familjeterapi kan köpas på hemsidan.

Kunskap om insatsens effekter

Socialstyrelsen har inte påbörjat arbetet med att söka efter kunskap om insatsens effekter.

Referenser

Soltvedt M. BOF Barnorienterad familjeterapi. Mareld; 2005.

ADHD Diagnostik och behandling, vårdens organisation och patientens delaktighet. En systematisk litteraturöversikt. SBU; 2013.

BOF tejpings webbplats