/
/
/

Ta tempen på förändringsarbetet med EBP-termometern

Med hjälp av EBP-termometern kan verksamheter som börjat införa en evidensbaserad praktik stämma av sina kunskaper om och attityder till en evidensbaserad praktik och kontrollera i vilken grad man faktiskt arbetar evidensbaserat. Den informationen kan vara mycket värdefull i planeringen av det fortsatta utvecklingsarbetet.

EBP-termometern kan ge en enhet eller verksamhet kunskap om hur den ligger till i fråga om kunskaper om och attityder till en evidensbaserad praktik, vilka förutsättningar som finns för att arbeta evidensbaserat samt i vilken utsträckning man i praktiken faktiskt bedriver en evidensbaserad praktik.

Webbaserad enkät med 37 påståenden

I praktiken är EBP-termometern en webbaserad enkät med 37 påståenden som de svarande får ta ställning till. Den tar cirka 10 minuter att besvara och resultatet ger information om:

  1. kunskaper om EBP
  2. attityder till EBP
  3. vilka förutsättningar som finns för att arbeta evidensbaserat samt
  4. det faktiska utövandet av EBP

EBP-termometern formuläröversikt

Möjlighet att jämföra resultaten med andra

Resultatet kan jämföras med ett referensmaterial som är baserat på svar från 612 kommunanställda personer i socialtjänst och hälso- och sjukvård. Jämförelsen visar hur de egna medelvärdena ligger i förhållande till de genomsnittliga. Den informationen kan vara till hjälp vid bedömningen av om arbetet mot en evidensbaserad praktik fungerar eller om det behövs åtgärder som utbildning eller annat stöd, förändringar av rutiner eller organisationsförändringar. EBP-termometern kan användas igen efter exempelvis ett år för att följa upp utvecklingen.

En mer utförlig beskrivning av EBP-termometern med exempel och siffror för att göra jämförelser finns i dokumentet nedan.

EBP-termometern, beskrivning och stöd för användare

Börja använda EBP-termometern 

Enheter och verksamheter som är intresserade av att använda EBP-termometern behöver först utse en kontaktperson och kan sedan anmäla sig till Socialstyrelsen. Kontaktpersonens uppgift är att informera de personer som är involverade i EBP-arbetet och som ska besvara enkäten. Kontaktpersonen ska också skicka de berörda personernas e-postdresser till Socialstyrelsen. EBP-termometern skickas ut per e-post till samtliga berörda. Enkätsvaren behandlas konfidentiellt, vilket innebär att de svarande inte kan identifieras. Enkätsvaren sammanställs i tabellform.

Svensk översättning av EBP Process Assessment Scale

EBP-termometern är en översättning av EBP Process Assessment Scale (Rubin & Parrish), som har mycket god reliabilitet och validitet.