/
/
/

Att mäta beredskap för förändring (BFF)

Det är viktigt att välja rätt tidpunkt för ett förändringsarbete och att starta där förutsättningarna är bäst. Med BFF kan organisationer mäta sin beredskap för förändring innan ett förändringsarbete påbörjas.

Ett förändringsarbete bör starta i den del av organisationen där man är mest öppen för förändringar. Man kan uttrycka det som att det är bäst att ”bita där det är mjukast”. Sämst är förutsättningarna att lyckas där motståndet är störst.

Enkäten BFF kan mäta förändringsberedskap

Enkäten Beredskap för förändring (BFF), kan mäta förändringsberedskap i olika delar av en organisation och visar också på behov av resurser  för att lyckas i olika delar. Om flera arbetsenheter ingår kan organisationen få mätresultatet redovisat per enhet. Det kan ge vägledning om var, det vill säga på vilken enhet, det är lämpligast att börja förändringsarbetet.

Mät din organisations beredskap för förändring

För att mäta din organisations beredskap för förändring, kontakta oss på bff@socialstyrelsen.se.

När deltagarna fått information om enkäten skickar vi ut en länk samt en personlig kod för inloggning till enkäten med e-post. När vi fått tillbaka de ifyllda enkäterna analyseras resultatet. Därefter skickar vi tillbaka en redovisning av resultatet med instruktioner om hur detta kan tolkas. Undersökningen är helt konfidentiell och deltagarna svarar anonymt.

Om instrumentet BFF

Socialstyrelsen administrerar enkätverktyget BFF i Sverige. Instrumentet, som på engelska heter Organizational Readiness for Change (ORC) är utvecklat av Wayne Lehman, Jack Greener och Dwayne Simpson vid Texas Institute of Behavioral Research vid Texas Christian University (TCU), USA, i början av 2000-talet. Det är utvecklat utifrån skalor som använts i tidigare forskning om organisationsklimat vid TCU.