Om metodguiden för socialt arbete

Socialstyrelsens Metodguide samlar metoder (bedömningsmetoder och insatser) som är aktuella för socialt arbete i Sverige. Syftet är att ge objektiv och transparent information om vem metoderna är tänkta för, hur de ska genomföras samt om kvalitet och effekter.

Metoder beskrivs och granskas löpande utifrån kunskapsunderlag.

Metodguiden ger inga rekommendationer

Metodguiden är en informationstjänst. Att en metod är upptagen i Metodguiden innebär inte att Socialstyrelsen rekommenderar den framför andra metoder.

En del av beslutsunderlaget för praktiker

Informationen i Metodguiden är tänkt att fungera som en del av beslutsunderlaget för praktiker och verksamheter som vill bedriva en evidensbaserad praktik inom socialtjänsten. Vid beslut om metoder i det enskilda fallet bör information om insatsers effekter vägas samman med den professionelles expertis och med den berörda personens situation, erfarenhet och önskemål.

Metoderna som beskrivs har rapporterats som använda metoder i Sverige, antingen i Socialstyrelsens återkommande målgruppsundersökningar eller från öppna jämförelser på socialtjänstens områden eller i den regelbundna tillsynen av hem för vård eller boende (HVB). Guiden uppdateras kontinuerligt med nya metoder och nya granskningar och kunskapssammanställningar.

Bedömningsmetoder och insatser

Metoderna kan delas in i två större grupper;

  • bedömningsmetoder, som är ett instrument med tillhörande manual och används för olika typer av bedömningar.
  • insatser, som är åtgärder och program som syftar till att förebygga eller behandla olika problem hos klienten

Alla metoder beskrivs med målgrupp, syfte och användning

Både för bedömningsmetoder och insatser ger Metodguiden grundläggande information om målgrupp, syfte och användning.

Vetenskapligt stöd hanteras olika för bedömningsmetoder och insatser

Socialstyrelsen granskar bedömningsmetodernas kvalitet i samarbete med externa experter. Syftet med granskningen är att identifiera och kommentera styrkor och svagheter i bedömningsmetodernas dokumentation och tekniska kvaliteter. Granskningarna ska alltid ske objektivt och vara fria från personliga intressen.

Socialstyrelsen granskar inte det vetenskapliga underlaget för insatsers effekter. Vi länkar istället vidare till våra nationella riktlinjer och till svenska systematiska översikter där insatsen ingår. Om insatsen täcks av en internationell systematisk översikt sammanfattar vi översiktens resultat.

2011 och tidigare granskade Socialstyrelsen även insatser. 

Metodguiden är en del i Socialstyrelsens uppdrag om att arbeta för en evidensbaserad praktik i socialtjänsten.

Kontakt

Ulrika Bergström
075-247 42 28