Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/
/

Socialstyrelsen sammanställer kunskap om insatsers effekter

Socialstyrelsen sammanställer den kunskap som finns om insatsers effekter genom att länka vidare till våra nationella riktlinjer och till systematiska översikter. För en del insatser finns inga riktlinjer, systematiska översikter eller ens enskilda studier att tillgå. Det innebär inte att insatsen saknar effekt utan att mer forskning behövs.

Insatser som beskrivs i metodguiden

Insatserna som beskrivs i metodguiden har rapporterats som använda metoder i Sverige, antingen i Socialstyrelsens återkommande målgruppsundersökningar i socialtjänsten eller i den regelbundna tillsynen av hem för vård och boende (HVB). Metodguiden uppdateras kontinuerligt med nya insatser.

Beskrivningarnas innehåll

Beskrivningarna utgår från litteratur på området och har stämts av med metodföreträdare. När litteratur helt eller delvis saknas för metoden anges metodföreträdaren som referens.

Kunskap om insatsernas effekter

Utöver beskrivningen av insatsernas innehåll sammanställer och publicerar vi löpande kunskapsläget om insatsernas effekter.

Om insatsen omfattas av Socialstyrelsens nationella riktlinjer eller ingår i en svensk systematisk översikt länkar vi vidare dit. Om insatsen täcks av en internationell systematisk översikt ger vi en svensk sammanfattning av resultaten. För en del insatser finns inga riktlinjer, systematiska översikter eller ens enskilda studier att tillgå. Detta innebär inte att insatsen saknar effekt utan att mer forskning behövs.

Vi väljer att presentera resultat från systematiska översikter snarare än enskilda studier eftersom översikter ger den mest heltäckande och tillförlitliga bilden av kunskapsläget. Systematiska översikter innefattar också en värdering av det vetenskapliga underlagets kvalitet och tillförlitlighet, vilket är viktigt för vilka slutsatser som kan dras.

Nationella riktlinjer

Socialstyrelsens nationella riktlinjer ger vägledning om vilka behandlingar och metoder som olika verksamheter i vård och omsorg bör satsa resurser på. Riktlinjerna baseras bland annat på sammanställning och gradering av evidensstyrkan hos det vetenskapliga underlaget. Även insatsens kostnadseffektivitet och etiska överväganden vägs in i bedömningarna. I slutet bedöms en insats för en viss målgrupp på en skala mellan 1 (mycket stark rekommendation) till 10 (mycket svag rekommendation).

Systematiska översikter

En systematisk översikt sammanfattar resultat från flera studier som undersökt en och samma forskningsfråga (exempelvis effekter av en viss insats). Om det är möjligt brukar resultaten från de enskilda studierna vägas samman statistiskt med hjälp av så kallad metaanalys. Termen systematisk översikt beskriver också det strukturerade arbetssätt som används för att söka efter, välja ut, bedöma och sammanfatta relevant forskning i den aktuella frågan.

Arbetet med en översikt genomförs enligt ett protokoll där man i förväg har specificerat hur samtliga arbetsmoment ska genomföras. I ett så kallat PIKUS (population, insats, kontrollgrupp, utfall, studiedesign) definierar man översiktens frågeställning och vilken typ av studier man ska söka efter. Ofta begränsas sökningarna till randomiserade kontrollerade studier som ger de mest tillförlitliga resultaten. Syftet med arbetssättet är att så systematiskt och transparent som möjligt väga samman resultat från alla relevanta studier som håller acceptabel vetenskaplig kvalitet.

Kunskapen om vad som fungerar bäst förändras med tiden i och med att nya metoder utvecklas och fler studier tillkommer. En systematisk översikt ger den mest heltäckande bilden av forskningen på ett visst område vid den tidpunkt som den genomförs. De uttömmande anspråken medför att den systematiska översikten är ett levande dokument som ska uppdateras med nya databassökningar och revideras regelbundet. Cochrane Collaboration har haft stor betydelse för utvecklingen av metodiken för systematiskt översiktsarbete.