Etisk grund i socialt arbete

Evidensbaserat arbete har sin grund i etiska ställningstaganden – att det är oetiskt att ingripa i människors liv om det inte finns ett stöd för att insatserna åtminstone inte är skadliga.

Socialtjänstens brukare består av de svagaste grupperna i samhället, och socialtjänstens insatser utgör några av de mest ingripande insatser som samhället förfogar över. Därför är det ett etiskt krav att de insatser som används, så långt som möjligt har testats vetenskapligt och visats sig inte vara skadliga. 

Den genomsnittliga effekten på gruppen

Det räcker inte att enskilda individer eller professionen i sin helhet tror att en insats är bra. När vetenskapliga studier visar att en åtgärd är mer effektiv än en annan innebär det inte att den fungerar för alla. Det är den genomsnittliga effekten för gruppen som ligger till grund för slutsatserna. Det är därför viktigt att det finns vetenskapliga belägg för att insatsen inte kan orsaka skada. Det är inte alltid bättre att göra något än att inte göra något alls!  

Skadliga insatser förekommer

Det räcker därför inte med vällovliga teorier, goda avsikter, hårt arbete och enighet om att en viss insats är effektiv. Inte heller räcker det med att klienter tycker en insats är bra.