Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./

Etik i socialtjänsten

Etiska bedömningar är centralt i socialtjänstens arbete. För att hitta möjliga lösningar som utgår från den enskilde brukarens behov kan socialarbetare behöva tid till gemensamma bedömningar och stöd från ledningen.

Etiska reflektioner och bedömningar är en viktig del av socialtjänstens arbete. Beslut om insatser kan innebära svåra ställningstaganden med stor betydelse för enskilda människor. Bemötande, kommunikation och val av metoder och arbetssätt i en evidensbaserad praktik är andra frågor som ofta förutsätter etiska avvägningar.

Etiska bedömningar och dilemman

Socialtjänstens etiska bedömningar utgår från de mål och principer som kommer till uttryck i lagar och regler. Det gäller särskilda lagar och andra regler inom socialtjänsten, men också övergripande bestämmelser i regeringsformen, diskrimineringslagen och lagstiftningen om nationella minoriteter. Internationella dokument om mänskliga rättigheter behöver också uppmärksammas och användas i diskussioner och analyser av etik i socialtjänsten.

Vid etiska dilemman är det viktigt att belysa frågan och olika möjliga lösningar utifrån den enskilde brukarens upplevelse och situation. För att lösa etiska dilemman kan socialarbetare behöva tid till gemensam reflektion och stöd från ledningen.

Socialstyrelsens stöd

Socialstyrelsen ger stöd för socialtjänstens arbete med etiska frågor inom flera områden. Det gäller bland annat

Välfärdsteknik och etik

Inom området välfärdsteknik har Socialstyrelsen tagit fram en webbutbildning om etik och integritet. En rapport om etiska aspekter på välfärdsteknik har också publicerats.

Socialstyrelsens råd för etiska frågor hade tidigare ett utskott för sociala frågor som besvarade frågor från personal inom socialtjänsten. Utskottet har nu avslutat sitt arbete, och dessa frågor är borttagna från den här sidan.

Kontakt

För frågor om tidigare publicerade svar från etiska rådets sociala utskott:

Pär Alexandersson
075-247 3141

Utbildningar

Etik och integritet vid införande av välfärdsteknik

Ladda ner eller beställ

Välfärdsteknik och etik

Mer hos oss

Om etiska rådet

Socialtjänst