HVB

Socialstyrelsen ska vägleda om konfliktförebyggande arbete på HVB för unga. På HVB ska man kunna känna sig trygg och säker, både som placerad ungdom och som personal. Personalens bemötande, kunskaper och arbetssätt är avgörande för hur konflikter kan förebyggas och hanteras på HVB.

Kunskapsstöd och utbildning för att förebygga konflikter på HVB

Vi har fått ett uppdrag av regeringen som innebär att ta fram ett kunskapsstöd och en utbildning för verksamhetsföreträdare och personal på HVB om att förebygga konflikter och hantera gränssättningar. Uppdraget har sin bakgrund i slutbetänkandet från Utredningen om tvångsvård för barn och unga, SOU 2015:71. 

Socialstyrelsens arbete inriktas mot att vägleda kring strategier och arbetssätt som bidrar till att skapa ett gynnsamt behandlingsklimat och som kan minska risken för konflikter på HVB. Vägledningen ska också omfatta de juridiska förutsättningarna för gränssättning på HVB. Materialet ska vara färdigt våren 2019.

Vilket stöd efterfrågar personalen?

En viktig del i vårt uppdrag är att närmare undersöka HVB-personalens behov av stöd i arbetet med att förebygga och hantera konflikter. Vilka svårigheter och dilemman upplever man och vilka goda erfarenheter finns? Undersökningen är tänkt att ske i två steg. Enskilda telefonintervjuer med behandlingsassistenter görs under februari-april 2018. I april genomförs intervjuer med HVB-föreståndare i grupp. Informationen som samlas in i undersökningarna kommer inte att kunna spåras till enskilda individer eller verksamheter.

Socialstyrelsen har också fångat in placerade ungas tankar och erfarenheter av dessa frågor. Detta gjordes genom fokusgruppsintervjuer under hösten 2017.

Yrkesintroduktion för personal på HVB för barn och unga

Socialstyrelsen har tagit fram ett webbstöd för introduktion av nyanställd personal på HVB. Du hittar materialet på Kunskapsguiden.