Barn och unga i familjehem

Familjehem (tidigare kallade fosterhem) gör en ovärderlig insats för barn och unga som inte kan bo med sina föräldrar. Varje kommun har ansvar för att rekrytera och utreda familjehem, att erbjuda dem utbildning samt säkerställa att de bedriver en vård som håller god kvalitet.

Vill du bli jour- eller familjehem?

Då kan du kontakta socialtjänsten i din kommun. Du kan även besöka Min insats.se, där vi samlat berättelser från personer som har sådana uppdrag, samt fakta om själva uppdragen.

Familjehemmets uppgift

Familjehemmet ska ge barnet en god vård och se till att barnet får sina behov tillgodosedda – i samverkan med socialtjänst, föräldrar och andra berörda. För att alla barn och unga i familjehem ska få en god vård och bästa möjliga förutsättningar till ett gott vuxenliv ska vården vara trygg, säker, ändamålsenlig och präglas av kontinuitet.

BRA-fam, bedömningsmetod för rekrytering av familjehem

BRA-fam (Bedömning vid rekrytering av familjehem) är en standardiserad bedömningsmetod som är framtagen för att användas när kommuner ska hitta lämpliga familjehem. Syftet är i första hand att i ett tidigt skede kunna identifiera eventuella risker hos presumtiva familjehem.

Metoden består av en manual, ett frågeformulär och en bedömningsmall som du når via länken nedan.

Gå till allt material för arbete med BRA-fam

Ett hem att växa i – grundutbildning för jour- och familjehem

Sedan den 1 januari 2013 är alla kommuner skyldiga att erbjuda jour- och familjehem den utbildning de behöver. 

Socialstyrelsen står bakom utbildningsmaterialet Ett hem att växa i, som bygger på barnkonventionen, aktuell lagstiftning, forskning samt erfarenheter från socialtjänst och familjehem.

Läs om utbildningen och ladda ner eller beställ utbildningsmaterial