HVB

Socialstyrelsen ska vägleda om konfliktförebyggande arbete på HVB för unga. På HVB ska man kunna känna sig trygg och säker, både som placerad ungdom och som personal. Personalens bemötande, kunskaper och arbetssätt är avgörande för hur konflikter kan förebyggas och hanteras på HVB.

Kunskapsstöd och utbildning för att förebygga konflikter på HVB

Vi har fått ett uppdrag av regeringen som innebär att ta fram ett kunskapsstöd och en utbildning för verksamhetsföreträdare och personal på HVB om att förebygga konflikter och hantera gränssättningar. Uppdraget har sin bakgrund i slutbetänkandet från Utredningen om tvångsvård för barn och unga, SOU 2015:71. 

Socialstyrelsens arbete inriktas mot att vägleda kring strategier och arbetssätt som bidrar till att skapa ett gynnsamt behandlingsklimat och som kan minska risken för konflikter på HVB. Vägledningen ska också omfatta de juridiska förutsättningarna för gränssättning på HVB. Materialet ska vara färdigt våren 2019.

Vilket stöd efterfrågar personalen?

En viktig del i vårt uppdrag är att närmare undersöka HVB-personalens behov av stöd i arbetet med att förebygga och hantera konflikter. Vilka svårigheter och dilemman upplever man och vilka goda erfarenheter finns? Undersökningen är tänkt att ske i två steg. Först görs en enskild telefonintervju som beräknas ta cirka 30-45 minuter. I ett senare skede planerar vi att prata med personal i grupper om 4-7 personer.

Socialstyrelsen ska också fånga in placerade ungas tankar och erfarenheter av dessa frågor. Detta görs genom fokusgruppsintervjuer i oktober till december 2017.

Delta i Socialstyrelsens undersökningar

Vi söker nu efter HVB för unga (ej stödboenden) som är intresserade av att delta i någon av Socialstyrelsens undersökningar under hösten/vintern 2017. Informationen som samlas in i undersökningarna kommer inte att kunna spåras till enskilda individer eller verksamheter. HVB-föreståndare är välkomna att anmäla intresse. Skriv Undersökning i ämnesraden.

Delta i Socialstyrelsens referensgrupp

Vi söker deltagare till en referensgrupp med yrkesverksamma som kan bidra med kunskap och beprövad erfarenhet av bemötande, kommunikation, konflikthantering och gränssättning av unga på HVB. Referensgruppen ska, tillsammans med en grupp forskare och experter, bistå Socialstyrelsen i processen att identifiera och värdera bästa tillgängliga kunskap på området samt lämna synpunkter på framtaget material. Välkommen att anmäla ditt intresse. Skriv Referensgrupp i ämnesraden.

Yrkesintroduktion för personal på HVB för barn och unga

Socialstyrelsen har tagit fram ett webbstöd för introduktion av nyanställd personal på HVB. Du hittar materialet på Kunskapsguiden.