/
/

Familjerätt och familjerådgivning

Familjerätten och familjerådgivningen ingår båda i kommunens socialtjänst. Familjerätten hjälper till med olika familjeärenden, till exempel adoptioner, vårdnadsfrågor och frågor om faderskap och föräldraskap. Familjerådgivningen erbjuder bland annat stöd och hjälp med samlevnadsproblem.

Familjerätten

Familjerätten hjälper familjer till exempel genom att

  • utreda och fastställa faderskap och föräldraskap
  • erbjuda samarbetssamtal när föräldrar inte är överens om
    vårdnad, boende och umgänge
  • upprätta juridiskt bindande avtal för vårdnad, boende och umgänge
  • göra utredningar och lämna upplysningar på uppdrag av domstolen i vårdnads-, boende- och umgängesärenden
  • utreda och besluta om ett par eller en ensamstående person kan få ett medgivande för att ta emot ett barn för internationell adoption
  • lämna yttranden i adoptionsärenden och i vissa mål som rör barns efternamn, om en domstol begär det
  • lämna yttranden om äktenskapsdispenser som rör personer under 18 år.

Familjerådgivningen

Familjerådgivningen erbjuder stöd och hjälp med samlevnadsproblem, främst i parrelationer. Familjerådgivningen kan till exempel ta emot par som vill förbättra sin relation och fortsätta leva tillsammans eller par där en eller båda vill separera. Det kan också handla om problem som finns kvar efter en separation eller människor som behöver hjälp och stöd i sitt föräldraskap.