/
/

Ensamkommande barn och unga

Varje år söker ett stort antal barn och unga asyl i Sverige utan en medföljande förälder. Här hittar du som möter ensamkommande barn och unga i ditt arbete stöd för att utveckla mottagandet.

Nytt kunskapscentrum

1 april 2017 inrättade Socialstyrelsen ett nationellt kunskapscentrum för ensamkommande barn och unga upp till 21 år, med namnet Kunskapscentrum för ensamkommande barn.

Centrumet ska stimulera och förstärka kunskapsutveckling och kunskapsförmedling för arbetet med ensamkommande barn och unga inom socialtjänst och hälso- och sjukvård. Det ska ta fram stöd och ge verksamheterna förutsättningar att ge målgruppen god vård och omsorg.

Centrumet kommer att samverka med bland annat andra berörda statliga myndigheter, socialtjänst, hälso- och sjukvård, skola och representanter för civilsamhället. Uppdraget beräknas pågå fram till 2020.

    Mottagandet för ensamkommande barn omfattas i de flesta avseenden av samma lagar och regler som gäller för barn och unga i behov av skydd eller stöd enligt socialtjänstlagen.

    Möter du ensamkommande barn och unga i ditt jobb?

    Kunskapsstödet, Att utreda självmord bland barn och unga genom händelseanalyser – Ett stödmaterial för kommuner i det förebyggande arbetet, vänder sig främst till chefer och andra beslutsfattare i kommunala verksamheter med barn och unga i fokus, till exempel skola och socialtjänst.

    Handboken, Ensamkommande barn och unga – Handbok om socialnämndens ansvar och uppgifter, riktar sig till socialsekreterare och beslutsfattare inom socialtjänsten. Den tydliggör:

    • socialtjänstens arbete och ansvar för att ge god vård och ansvar
    • ansvar hos olika aktörer

    Riskgrupp sex mot ersättning

    Ensamkommande barn och unga har uppmärksammats som en riskgrupp när det gäller sex mot ersättning. De tillhör en grupp som är särskilt socialt utsatt. Många kan ha en svår social problematik eller ha upplevt traumatiska händelser eller övergrepp under en lång tid innan de kom till Sverige. De kan därför vara extra sårbara och kan löpa högre risk att utnyttjas för sexuella ändamål.

    Socialstyrelsen tagit fram ett utbildningspaket om att ge stöd och skydd till barn och unga som har sex mot ersättning. Syftet är att öka yrkesverksammas medvetenhet om sexuella risksituationer som barn och unga kan befinna sig i och att ge kunskap inom området. Materialet riktar sig till verksamheter som arbetar med barn och unga. Utbildningspaketet består av ett skriftligt utbildningsmaterial och en webbutbildning.

    Sex mot ersättning 

    Kartläggning av ensamkommande barns och ungas behov

    Under 2014 kom 7 049 ensamkommande barn till Sverige och ansökte om uppehållstillstånd. Det är en ökning med över 80 procent jämfört med året innan. Vi har kartlagt de ensamkommande barnens behov, de problembilder som finns och hur de tillgodoses. Kartläggningen visade att den vård och omsorg som ensamkommande barn får i Sverige behöver individanpassas i större utsträckning.

    Film för ensamkommande barn

    Filmen Vad händer nu? vänder sig till ensamkommande barn under 18 år som placerats på HVB eller i familjehem. Den handlar om den första tiden i Sverige. Filmen kan visas av personal på ett hem för vård eller boende, HVB, socialtjänsten eller föräldrar i familjehem. Till stöd för den som ska visa filmen finns en handledning.

    Film för ensamkommande barn

    Medicinsk åldersbedömning – för att minska risken för fel beslut

    När det är osäkert om en ensamkommande ung person fyllt 18 år kan Migrationsverket erbjuda en medicinsk åldersbedömning. Det saknas exakta metoder för medicinska åldersbedömningar.

    Aktuell forskning visar att undersökning med magnetkamera kan minska risken för att barn bedöms som vuxna jämfört med traditionell röntgen, samt att åldersbedömningar med icke-radiologiska metoder saknar vetenskapligt stöd. Det förändrade kunskapsläget gör att Socialstyrelsen beslutat att rekommendationerna för medicinsk åldersbedömning för barn i övre tonåren ska upphöra att gälla. 

    Socialstyrelsen har fått i uppdrag att ta fram en kompletterande studie för att fördjupa kunskapen om magnetkamera som metod för medicinska åldersbedömningar. Uppdraget utförs i samråd med Rättsmedicinalverket, Migrationsverket, Åklagarmyndigheten, och andra berörda myndigheter. Det samordnas också med det uppdrag som Rättsmedicinalverket har fått att genomföra medicinska åldersbedömningar. Uppdraget ska redovisas till regeringen den 30 november 2017.

    Regeringens pressmeddelande:
    Uppdrag om fördjupad kunskap om magnetkameraundersökning