/
/

Ensamkommande barn och unga

Varje år söker barn och unga utan förälder eller annan vårdnadshavare skydd i Sverige. För dig inom socialtjänst och hälso- och sjukvård som möter dessa barn under 18 år finns sedan april 2017 ett stöd i Socialstyrelsens kunskapscentrum för ensamkommande barn.

Centrumet vänder sig till yrkesverksam inom socialtjänst och hälso- och sjukvård. Uppdraget omfattar ensamkommande barn och unga upp till 21 års ålder som söker asyl, har fått uppehållstillstånd, avslag eller vistas i Sverige utan nödvändiga papper .

Vår uppgift är att stimulera och förstärka kunskapsutvecklingen. Vi ska

  • Samla och sprida aktuell kunskap.
  • Tydliggöra hur lagar och regler ska tillämpas.
  • Synliggöra insatser för att utveckla samverkan mellan socialtjänst, hälso- och sjukvård samt skola.

Aktuell information och kunskapsunderlag från Socialstyrelsen publiceras här på webben. På kunskapsguiden.se finns ytterligare material från oss och andra aktörer.

Tillgängligt material

Publikationen Ensamkommande barn och unga – Handbok om socialnämndens ansvar och uppgifter riktar sig till dig som är socialsekreterare och beslutsfattare inom socialtjänsten. Den tydliggör socialtjänstens arbete och ansvar för att ge god vård och berättar mer om ansvaret hos andra aktörer.

Analyser av situationen i socialtjänsten

I tre delrapporter har vi analyserat hur flyktingsituationen sedan hösten 2015 påverkat socialtjäns-tens arbete. Det finns ett stort engagemang för de ensamkommande barnen och för att lösa ett ansträngt läge i kommunerna. Samtidigt får ensamkommande barn och unga som grupp inte alltid en vård och omsorg på lika villkor som andra barn.

Delrapport 3, med fokus på ensamkommande flickors och yngre barns situation samt suicidrisk, våren 2017

Delrapport 2, hösten 2016

Delrapport 1, hösten 2015 och början av 2016

Yrkesintroduktion för personal på hem för vård och boende (HVB)

Webbstödet för yrkesintroduktion på kunskapsguiden.se ger en samlad bild över vad som kan ingå i ett introduktionsprogram för nyanställda på HVB. Materialet ger stöd i planering av introduktion av nyanställda och underlättar för ny personal att ta del av grundläggande kunskap.

Film för ensamkommande barn

Filmen Vad händer nu? är riktad till ensamkommande barn under 18 år vilka placerats på HVB eller i familjehem. Filmen berättar om den första tiden i Sverige och kan visas av personal på ett HVB, socialtjänsten eller föräldrar i familjehem. Som stöd till personal och familjehemsföräldrar finns även en handledning.

Myndigheters ansvar

Foldern Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar beskriver kortfattat vilket ansvar olika myndigheter i Sverige har för ensamkommande barn och ungdomar.

Kartläggning av barns och ungas behov

Vård och omsorg som ensamkommande barn får i Sverige behöver individanpassas i större utsträckning. Det visar Ensamkommande barns och ungas behov – en kartläggning utifrån barnens behov, de problembilder som finns och hur behoven tillgodoses.

Hälso- och sjukvård för ensamkommande barn

Slutrapporten Hälso- och sjukvård och tandvård till asylsökande och nyanlända från 2016 presenterar en fördjupad analys av hälso- och sjukvårdens och tandvårdens möjligheter och utmaningar för att tillhandahålla vård till asylsökande och nyanlända. Bilden kompletteras även med perspektiv från civilsamhället, liksom att aspekter kring gruppen personer som vistas i landet utan legala tillstånd även har tagits med i rapporten.

Hälsosamtal och hälsoundersökningar

Syftet med rapporten Stöd till genomförande av hälsoundersökningar är att förenkla och effektivisera hälsoundersökningar av asylsökande. Den granskar även eventuella juridiska hinder för landsting och regioner att utföra hälsoundersökningar. Vägledningar inom området har utökats och reviderats. Rapporten är ett samarbete mellan Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen.

Att förebygga suicid

Kunskapsstödet Att utreda självmord bland barn och unga genom händelseanalyser – Ett stöd-material för kommuner i det förebyggande arbetet vänder sig främst till chefer och andra beslutsfattare i kommunala verksamheter med barn och unga i fokus, till exempel skola och socialtjänst.

Folkhälsomyndigheten har annars flera uppdrag inom ramen för den nationella strategin för statens insatser inom området psykisk hälsa 2016–2020. Där ingår att verka för nationell samordning och för ett effektivt och kunskapsbaserat arbete inom områdena psykisk hälsa och suicidprevention.

Riskgrupp sex mot ersättning

Det finns även ett utbildningspaket om att ge stöd och skydd till barn och unga som har sex mot ersättning. Syftet är att öka yrkesverksammas medvetenhet om sexuella risksituationer som barn och unga kan befinna sig i och att ge kunskap inom området. Materialet riktar sig till verksamheter som arbetar med barn och unga och består av ett skriftligt utbildningsmaterial och en webbutbildning.

Medicinsk åldersbedömning

I asylprocessen är åldern som en del i identiteten central hos en person. Ett barn ska under asylprocessen få den vård och omsorg som alla barn har rätt till. Resurser avsatta för barn ska heller inte gå till vuxna asylsökande.

Av flera skäl är det utan skriftlig information svårt att avgöra åldern på en skyddssökande ung person. En asylsökande ska göra sin identitet sannolik, det vill säga är skyldig att bevisa sin sak i asylprocessen.

Regeringen gav i juli 2016 Socialstyrelsen i uppdrag att fördjupa kunskapen om magnetkamera som metod för medicinska åldersbedömningar. Syftet var att se om ny forskning kan bidra till att ytterligare minska osäkerheterna i de medicinska åldersbedömningarna som erbjuds asylsökande barn i övre tonåren. Socialstyrelsen lät därför Karolinska Institutet och Blekinge Tekniska Högskola genomföra en studie som undersökte fem olika tillväxtzoner i handled, knäled och fotled. Uppdraget redovisades den 31 maj 2018 i form av rapporten Om magnetkamera vid bedömning av ålder – En studie av validiteten i radiologisk undersökning.

Socialstyrelsen arbetar för närvarande med att förtydliga de statistiska beräkningarna i en systematisk översikt om metoder för åldersbedömning från april 2016. Rapporten kommer också att kompletteras med en utförligare metodbeskrivning.

Socialstyrelsen och Rättsmedicinalverket (RMV) har två skilda uppdrag när det gäller medicinska åldersbedömningar. Socialstyrelsen har haft i uppdrag att ta fram ytterligare kunskap om åldersbedömningar med magnetkamera som metod. RMV ska genomföra erbjudna medicinska åldersbedömningar inom ramen för ansökan om uppehållstillstånd. Socialstyrelsens uppdrag har gjorts i samråd med RMV.