Grunderna i BBIC

BBIC används i socialtjänsten för att bedöma barnets behov av skydd. BBIC ger vägledning utifrån nio grundläggande principer och BBIC-triangeln samt ger stöd vid handläggning, genomförande och uppföljning.

Nio grundprinciper genomsyrar arbetet

BBIC:s nio grundprinciper bygger på en värdegrund, teori och metodsyn som är i linje med svensk barnavårdsforskning, lagstiftning och praxis.

Arbetet med BBIC ska:

  1. utgå från barnets rättigheter
  2. låta barnets bästa vara avgörande
  3. sträva efter likvärdiga möjligheter för varje barn
  4. ha ett helhetsperspektiv på barnet och dess situation
  5. göra barnet, familjen och nätverket delaktiga
  6. ske i samverkan med andra professioner och verksamheter
  7. bygga på en evidensbaserad praktik
  8. motverka svårigheter och förstärka resurser
  9. systematiskt följa barnet och insatserna.

BBIC-triangeln beskriver risk- och skyddsfaktorer

När en utredning planeras är det viktigt att barnets behov av skydd är i centrum. BBIC triangeln är en modell för att utreda och följa upp de behov ett barn har.

BBIC-triangeln

De tre sidorna av triangeln beskriver barnets utveckling, föräldrarnas förmåga samt familj och miljö. Varje sida innehåller vardera fyra delområden. De tre triangelsidorna påverkar på olika sätt barnets förutsättningar för en god utveckling.

Triangeln bygger på de nio grundprinciperna och ger vägledning om vad som kan utredas. Vad som är relevant måste bedömas i varje enskilt fall.

Grundbok i BBIC ger en djupare beskrivning av grunderna i BBIC.

Arbetet ska dokumenteras

BBIC har också ett dokumentationsstöd som visar vad som ska dokumenteras i olika faser av handläggningen, genomförandet och uppföljningen under en barnskyddsutredning. Se BBIC Dokumentationsstöd, en bilaga till Informationsspecifikationen för BBIC.