Material för BBIC

Här finns material samlat som du ska använda när du arbetar med BBIC.

Du får inte förändra BBIC-materialet annat än där det klart framgår av BBIC-konceptet att det är tillåtet.

Om du har förslag på förändringar och förbättringar ska du skicka in dem till oss. Det finns inskrivet i licensavtalet. På så vis bidrar kommunerna till utveckling och förbättring av BBIC. 

För dig som arbetar med eller utbildar i BBIC

Grundbok i BBIC
Grundboken beskriver grunderna i BBIC och används i utbildningar på nationell, regional och lokal nivå. Den vänder sig främst till socialsekreterare och arbetsledare inom den sociala barn- och ungdomsvården. 

Metodstöd i BBIC
Metodstödet är ett komplement till grundboken och ger stöd åt handläggaren i det dagliga arbetet. Materialet ger även stöd i användningen av Dokumentationsstödet i BBIC.

BBIC-triangeln 
BBIC-triangeln är en modell för att utreda och följa upp det behov ett barn har. Socialstyrelsens BBIC-triangel är registrerad som varumärke. Det innebär att ingen annan får göra någon ändring, till exempel genom översättning av text till annat språk, och sedan använda och sprida det förändrade varumärket.

Översiktsbild dokumentationsstöd
Dokumentationsstödet beskriver den information som ska dokumenteras.

Studiehandledning för BBIC-utbildare
Specifikt BBIC-utbildarmaterial är enbart till för dem som gått Socialstyrelsens utbildarutbildning och är BBIC-utbildare. Den senaste studiehandledningen är från januari 2018.

För dig som ansvarar för IT-stödet i kommunen

Informationsspecifikationen beskriver hur dokumentationen kan struktureras utifrån den nationella informationsstrukturen, NI. Här finns Dokumentationsstödet i BBIC samt Variabler för systematisk uppföljning.

Stöd för samverkan med hälso- och sjukvård, tandvård, förskola och skola

Informationsblad om samverkan kan lämnas till samverkanspartners.

Information vid LVU används av socialtjänsten och lämnas till berörd personal inom hälso- och sjukvård.

Konsultationsstödet består av frågor som är tänkta att ställas muntligt av den utredande handläggaren till den personal som har kontakt med barnet.

Utlåtanden kan användas då samverkanspartners behöver lämna uppgifter skriftligt till socialtjänsten. Om det redan finns ett skriftligt underlag hos samverkanspartnern som motsvarar utlåtandet kan det användas i stället. 

Hälsoundersökning är ett stöd till sjuksköterskor inom barnhälsovård eller skolsköterskor inom elevhälsan (alternativt av undersökande läkare enligt lokal överenskommelse). Hälsoundersökning används i samband med att ett barn ska placeras eller i samband med socialtjänstens utredning av ett barn. Svaren kan skrivas i utlåtandet.

Särskilda dokument vid placering

Stödet Placeringsinformation för placering enligt SoL och LVU innehåller viktig och praktisk information runt barnet, som är bra för den som ska vårda barnet att känna till.

Stödet På väg ska användas inför att en ung person ska flytta ut från ett familjehem eller HVB. Materialet omfattar tre olika enkäter:

Kompletterande material till BBIC

BBIC ger inte heltäckande beskrivning av de krav som ställs på handläggning och dokumentation i socialtjänsten. Handläggaren behöver ytterligare kunskap för att kunna utföra ett rättssäkert och professionellt arbete. Framförallt fyra handböcker ger vägledning och underlättar tillämpningen av det regelverk som gäller: